SFS 1982:334

820334.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:334

Utkom från trycket

den 15 juni 1982

Lag

om ändring i lagen (1976:1090) om

alkohoiutandningsprov;

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1976:1090) om alkohol-

utandningsprov skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Vägrar den som skall lämna alkoholutandningsprov att medverka till

detta får blodprov tas även om förutsättningar härför inte föreligger enligt
28 kap. 12 § rätte gångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

Prop. 1981/82:162, JuU 1981/82: 55. rskr 1981/82: 329.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.