SFS 1978:93

780093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:93

Utkom från trycket

den 29 mar s 1978

Lag

om ändring i lagen (1976:1090) om

alkoliolntandnnngsprov;

utfärdad den 16 mars 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 § lagen (1976: 1090) om alko-

holutandningsprov skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Alkoholutandningsprov får rutinmässigt företagas på

1. förare av motordrivet fordon som stoppas vid i fö rväg beordrad tra­

fikkontroll,

2. den som kan antagas under förande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i uppkomsten av trafikolycka,

3. den som kan misstänkas for att under förande av motordrivet fordon

ha begått brott enligt 1 - 3 § lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott

eller sådan enligt vägtrafikkungörelsen (1972:603) straffbelagd förseelse
som avser

a. färdhastighet,

b. skyldighet att stanna fordon,

c. skyldighet att ha föreskriven fordonslykta tänd.

Bestämmelserna i fö rsta stycket om förare av motordrivet fordon gäller

även förare av spårvagn. De gäller ej förare av motordrivet fordon, som är
avsett att föras av gående.

Denna lag träder i kr aft den 1 ma j 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156 .

\0

I

b

n

o

(h

dE

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.