SFS 1985:196

850196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:196

Utkom från trycket

den 25 april 1985

556

Lag

om ändring i lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov;

utfärdad den 11 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (197 6:1090) om

alkoholutandningsprov skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Alkoholutandningsprov fär företagas på den som skäligen kan miss­

tänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott eller 6 kap. 2 § järnvägstrafiklagen (1985:192). Detsamma gäller

annat brott, varå fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för

utredning om brottet.

2

Alkoholutandningsprov får rutinmässigt företagas på

1. förare av motordrivet fordon som stoppas vid i förväg beordrad

trafikkontroll,

2. den som kan antagas under förande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i upp komsten av trafikolycka,

3. den som kan misstänkas för att under förande av motordrivet fordon

ha begått brott enligt 1-3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

eller sådan enligt vägtrafikkungörelsen (1972:603) straffbelagd förseelse
som avser

a. färdhastighet,
b. skyldighet att stanna fordon,

' Prop. 1983/84: 117, LU 1984/85: 27, rskr 201,

^ Senaste lydelse 1982: 304.

¬

background image

iSt

c. skyldighet att ha föreskriven lykta eller strålkastare tänd.

SFS 1985:196

Bestämmelserna i första stycket om förare av motordrivet fordon gäller i

tillämpliga delar även förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tun­
nelbana eller spårväg. De gäller ej förare av maskindrivet fordon, som är
avsett att föras av gående.

Denna lag träder i kraft de n 1 maj 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.