SFS 1989:393

890393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lag

SFS 1989:393

om ändring i lagen (1976:1090) om

Utkom från trycket

alkoholutandningsprov;

den 12 juni 1989

utfärdad den 1 jun i 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov skall ha följande lydelse.

2

Alkoholutandningsprov får rutinmässigt tas på

1. förare av motordrivet fordon som stoppas vid beordrad trafikkon-

troll,

2. den som kan antagas under förande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i upp komsten av trafikolycka,

3. den som kan misstänkas för att under förande av motordrivet fordon

ha begått brott enligt I -3 §§ lagen ( 1951:649) om straff för vissa tra fik­
brott eller sådan enligt vägtrafikkungörelsen (1972:603) straffbelagd förse­

else som avser
a. färdhastighet,
b. skyldighet att stanna fordon,
c. skyldighet att ha föreskriven lykta eller strålkastare tänd.

Bestämmelserna i första stycket om förare av motordrivet fordon gäller i

tillämpliga delar även förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tun­

nelbana eller spårväg. De gäller ej förare av maskindrivet fordon, som är
avsett att föras av gående.

3 § Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske på

ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksam­

het. Om särskilda skäl inte ger anledning till något annat, skall provet tas i

täckt fordon eller inomhus i avskilt rum.

Alkoholutandningsprov enligt 2 § får tas endast på eller i nära anslutning

till den plats där kontrollen eller polisingripandet äger rum. För sådant
prov får endas t användas instrument som kan brukas utan dröjsmål och
som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger visst

gränsvärde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:1 18, JuU27, rskr. 314.

Senaste lydelse 1985; 196.

545

18-SFS 1989

/

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.