SFS 1976:1090

761090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1090

om alkoholutandningsprov;

Utkom från trycket

den 29 dec. 1976

Utfärdad den 22 december 1976.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrives följande.

1 § Alkoholutandningsprov får företagas på den som skäligen kan miss­

tänkas för brott som av ses i 4 § lagen (195 1: 649) om straff för vissa trafik­
brott. Detsamma gäller annat brott, varå fängelse kan följa, om provet kan
ha betydelse för utredning om brottet.

2 § Alkoholutandningsprov får rutinmässigt företagas på

1. förare av motorfordon som stoppas vid i förväg beordrad trafikkon-

troll,

2. den som kan antagas under förande av motorfordon ha, med eller

utan skuld, haft del i uppkoms ten av trafikolycka,

3. den som kan m isstänkas för att under förande av motorfordon ha be­

gått brott enligt 1 -3 § lagen (19 51: 649) om straff för vissa trafikbrott eller
sådan enligt vägtrafikkungörelsen (1972:603) straffbelagd förseelse som
avser

a. färdhastighet,

b. skyldighet att stanna fordon,

c. skyldighet att ha föreskriven fordonslykta tänd.

Bestämmelserna i första stycket om för are av motorfordon gäller även

förare av terrängmotorfordon, traktor med släpfordon och spårvagn.

3 § Alkoholutandningsprov företages av polisman. Provtagningen skall

ske på sätt som ej utsätter den på vilken provet företages för allmän upp­
märksamhet, Om särskilda skäl ej föranleder annat, skall provet företagas i

täckt fordon eller inomhus i avskilt rum .

Alkoholutandningsprov enligt 2 § får företagas endast på eller i nära an­

slutning till den plats där kontrollen eller polisingripandet äger rum.

4 § Vägrar den på vilken alkoholutandningsprov skall företagas att med­

verka till sådant prov får blodprov tagas och läkarundersökning för utrö­
nande av alkoholpåverkan äga rum.

' Prop. 1975/76:162. JuU 1 976/77:15, rskr94.

2339

⬢^5

¬

background image

SFS 1976: 1090

⬢. t i

⬢' i'

i k

Denna lag träder i kraft den I januari 197 7.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.