SFS 1993:1465 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 1993:1465 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS 1993_1465 Lag om ändring i lagen (1976_1090) om alkoholutandningsprov

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1465 Lag

om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov2

dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 § skall betecknas 3 §,
dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

1 §3 Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas

för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

1

Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94: JuUl 1, rskr. 1993/94:78.

2

Senaste lydelse av förutvarande 3 § 1989:393.

Senaste lydelse av förutvarande 4 § 1982:334.

3

Senaste lydelse 1985:196.

3742

background image

SFS 1993:1465

30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) eller annat brott, varå fängelse

kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske på ett

sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet.
Om särskilda skäl inte föranleder något annat, skall provet tas i täckt
fordon eller inomhus i avskilt rum.

2 §4 Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 §
första stycket tas på förare av motordrivet fordon samt på förare av
maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. Prov enligt
denna paragraf får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är
avsett att föras av gående.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket skall tillämpas vid provtagning

enligt denna paragraf. Dessutom skall iakttas att prov får tas endast på
eller i nära anslutning till den plats där föraren kontrolleras eller ett
polisingripande mot föraren sker. För proven får endast användas instru-
ment som kan brukas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell
alkoholkoncentration överstiger visst gränsvärde.

Om den undersökte begär det skall protokoll föras vid provtagningen

och bevis om utförd åtgärd utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1989:393.

3743

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.