SFS 2004:522 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 2004:522 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
040522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1976:1090) om alkohol-

utandningsprov skall ha följande lydelse.

1 §

2 Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas

för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 §
järnvägslagen (2004:519) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om
provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske på ett

sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet.
Om särskilda skäl inte föranleder något annat, skall provet tas i täckt fordon
eller inomhus i avskilt rum.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

2 Senaste lydelse 1993:1465.

SFS 2004:522

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.