SFS 2022:371 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 2022:371 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS2022-371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7

8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov ska ha följande lydelse.

1 §2 Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas
för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 §
sjölagen (1994:1009), 7 kap. 2 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367),
8 kap. 2 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem,
13 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) eller annat brott, på vilket fängelse kan
följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av
1. en polisman,
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken

gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller

3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som

avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett

alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt
22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet

tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något
annat, ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.
2 Senaste lydelse 2010:509.

SFS

2022:371

Publicerad
den

10 maj 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.