SFS 2010:296 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 2010:296 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
100296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1976:1090) om <br/>alkoholutandningsprov;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 april 2010.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1976:1090) om alko-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">holutandningsprov ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Alkoholutandningsprov f�r �ven i andra fall �n som avses i 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket tas p�</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rare av motordrivet fordon, om inte fordonet �r avsett att f�ras av g�-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ende,</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rare av maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g, tunnelbana eller sp�rv�g,</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den som framf�r ett fartyg eller i �vrigt p� ett fartyg fullg�r en uppgift</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av v�sentlig betydelse f�r s�kerheten till sj�ss, om fartyget kan antas vara s�-<br/>dant som avses i 20 kap. 4 � f�rsta stycket sj�lagen (1994:1009).</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1 � andrafj�rde styckena ska till�mpas vid provtagning</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt denna paragraf. Dessutom g�ller att prov f�r tas endast p� eller i n�ra<br/>anslutning till den plats d�r personen kontrolleras eller ett ingripande mot<br/>honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan anv�ndas<br/>utan dr�jsm�l och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration �ver-<br/>stiger ett visst gr�nsv�rde. Prov som enligt denna paragraf f�r tas p� f�rare<br/>av motordrivet fordon f�r �ven tas av en bilinspekt�r som avses i fordons-<br/>lagen (2002:574).</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den unders�kte beg�r det ska protokoll f�ras vid provtagningen och</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bevis om utf�rd �tg�rd utf�rdas.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Susanne Kjaersgaard Olsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:324.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:296</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

utf�rdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1976:1090) om alko-

holutandningsprov ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Alkoholutandningsprov f�r �ven i andra fall �n som avses i 1 � f�rsta

stycket tas p�

1. f�rare av motordrivet fordon, om inte fordonet �r avsett att f�ras av g�-

ende,

2. f�rare av maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g, tunnelbana eller sp�rv�g,

samt

3. den som framf�r ett fartyg eller i �vrigt p� ett fartyg fullg�r en uppgift

av v�sentlig betydelse f�r s�kerheten till sj�ss, om fartyget kan antas vara s�-
dant som avses i 20 kap. 4 � f�rsta stycket sj�lagen (1994:1009).

Best�mmelserna i 1 � andrafj�rde styckena ska till�mpas vid provtagning

enligt denna paragraf. Dessutom g�ller att prov f�r tas endast p� eller i n�ra
anslutning till den plats d�r personen kontrolleras eller ett ingripande mot
honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan anv�ndas
utan dr�jsm�l och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration �ver-
stiger ett visst gr�nsv�rde. Prov som enligt denna paragraf f�r tas p� f�rare
av motordrivet fordon f�r �ven tas av en bilinspekt�r som avses i fordons-
lagen (2002:574).

Om den unders�kte beg�r det ska protokoll f�ras vid provtagningen och

bevis om utf�rd �tg�rd utf�rdas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238.

2 Senaste lydelse 2008:324.

SFS 2010:296

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.