SFS 2010:1014 Lag om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov / SFS 2010:1014 Lag om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
101014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:1090) om alkohol-

utandningsprov i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:509) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 §

Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första

stycket tas på

1. förare av motordrivet fordon, om inte fordonet är avsett att föras av

gående,

2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,
3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift

av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas vara
sådant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009), samt

4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg

fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar
tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 1 § andra�fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning

enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära
anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot
honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas
utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration över-
stiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf får tas på förare
av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör som avses i fordons-
lagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och

bevis om utförd åtgärd utfärdas.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2009/10:CU31, rskr. 2009/10:386.

SFS 2010:1014

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.