SFS 1976:206

760206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:206

om felparkeringsavgift;

Utfärdad den 22 april 1976.

maj 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om

överträdelse av föreskrift rörande parkering eller stannande av fordon

som är upptaget i bilregistret eller motsvarande utländska register om
överträdelsen ej är belagd med straff.

2 § �verträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att

erlägga avgift (felparkeringsavgift).

3 § Felparkeringsavgift utgör lägst femtio och högst etthundrafemtio
kronor.

I kommun, som svarar för trafikövervakning enligt lagen (1964; 321)

om kommunal trafikövervakning, fastställer kommunfullmäktige felpar-

1 Prop. 1975/1976; 106, TU 14, rskr 240.

319

t' t, -

¬

background image

SFS 1976; 206

keringsavgiftens belopp. I annan kommun astställes beloppet av läns­

styrelsen.

4 § Den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets
ägare i register som avses i 1 § är ansvarig f ör att felparkeringsavgiften
betalas. Detta gäller dock ej om omständigheterna gör det sannolikt

att fordonet har frånhänts honom genom brott.

5 § Har fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrift som avses

i 1 §, får polisman eller sådan trafikövervakare som avses i 2 § lagen

(1964: 321) om kommunal trafikövervakning meddela parkeringsan­

märkning. Sådan anmärkning skall innehålla uppmaning att inom viss
tid betala den fastställda avgiften.

Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller

fästes på fordonet.

6 § Betalas ej felparkeringsavgift inom föreskriven tid, skall fordonets
ägare erinras om betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid be­
tala avgiften.

Betalas ej avgiften efter uppmaning som avses i första stycket, ut­

färdas åläggande för fordonets ägare att betala avgiften inom viss tid.
Efterkommes ej åläggandet, skall avgiften indrivas.

7 § Avgift skall erläggas inom föreskriven tid även om talan föres om

undanröjande av betalningsskyldigheten.

8 § Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare eller

ägare att så ej hade bort ske, får han ansöka om rättelse hos polis­
myndigheten i det polisdistrikt där anmärkningen meddelades. Bifalles

ansökan, undanröjer myndigheten betalningsansvaret.

Bifalles ej ansökan om rättelse eller kan frågan icke lämpligen prövas

i denna ordning, erinras den som har begärt rättelse om möjligheten

att bestrida betalningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av begäran om rättelse får talan ej

föras.

9 § �gare av fordon, i fråga om vilket parkeringsanmärkning har
meddelats, får hos polismyndigheten i det polisdistrikt där parkerings­
anmärkningen meddelades skriftligen anmäla att han bestrider betal­

ningsansvar. Därvid skall grunden för bestridandet anges.

Har bestridande anmälts, verkställer polismyndigheten den utredning

som behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar polismyndig­

heten beslut med anledning av bestridandet. Finner myndigheten att

parkeringsanmärkning ej hade bort meddelas eller att betalningsansvar
av annan anledning ej åvilar den som bestritt sådant ansvar, undan­
röjer den betalningsansvaret.

Anmäles bestridande senare än sex månader efter det att avgiften

har erlagts eller utmätningsman vidtagit åtgärd för indrivning av av­
giften, avvisas anmälan.

320

¬

background image

10 § Mot beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undan-

SFS 1976: 206

röjts får talan ej föras.

Talan mot annat beslut enligt 9 § föres genom besvär hos den tings­

rätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Vid prövning av
besvären tillämpas lagen (1946: 807) om handläggning av domstolsären­
den om ej annat anges i denna lag. Därvid gäller i f råga om besvär vad
i den lagen sägs om ansökan. Besvär skall dock alltid anföras skriftli­

gen.

Talan mot tingsrätts beslut föres genom besvär i hovr ätten.

Mot hovrätts beslut får talan ej föras.

11 § I tingsrätt och hovrätt för allmän åklagare det allmännas talan.

12 § Tingsrätt är vid handläggning av ärende enligt denna lag domför

med en lagfaren domare.

13 § Om ej annat följer av denna lag äger bestämmelserna i upp­

bördslagen (1953; 272) om indrivning, avkortning och avskrivning mot­

svarande tillämpning i fråga om felparkeringsavgift.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år

efter den dag då överträdelsen skedde.

�&tgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare än

fem år efter den dag överträdelsen skedde.

14 § Väckes åtal eller utfärdas strafföreläggande för gärning som icke

omfattas av förordnande enligt denna lag och ingår i gärningen för­
farande som kan föranleda parkeringsanmärkning, skall sådan anmärk­

ning ej meddelas.

15 § Felparkeringsavgift återbetalas om

1. betalningsansvaret har undanröjts genom beslut som har vunnit

laga kraft,

2. avgift tidigare har erlagts för samma överträdelse,

3. det i annat fall har förekommit fel som avsett ärendets hand­

läggning och felet har varit till men f ör den som erlagt avgift eller

4. avgiften redan har erlagts, när åtal väckes eller strafföreläggande

utfärdas i fall som avses i 14 §.

16 § Har parkeringsanmärkning meddelats i kommun som svarar

för trafikövervakning enligt lagen (1964: 321) om kommunal trafik­

övervakning tillfaller felparkeringsavgiften kommunen. I annat fall

tillfaller avgiften statsverket.

Vid utbetalning till kommun av erlagd felparkeringsavgift avdrages

statsverkets kostnader med belopp som fastställes av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. När lagen

21�SFS 1976

11

V

321

7-

¬

background image

SFS 1976: 206

träder i kraft skall lagen (1960: 683) om parkeringsbot upphöra att gälla.

I fråga om överträdelse som skett före den nya lagens ikraftträdande
skall dock äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BENGT NORLING
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.