SFS 1979:562

790562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:562

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

den 27 juni 1979

utfärdad den 14 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 § lagen (1976:206) om felpar­

keringsavgift skall ha n edan angivna lydelse.

1330

' Prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 27. rskr 420.

¬

background image

13 F Om ej annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953:272)

SFS 1979:562

och införsellagen (1968: 621) i tillämpliga de lar i fråga om felparkeringsav-
gift. Reglerna i upp bördslagen om restavgift skall dock inte tillämpas. Re­
geringen får föreskriva avvikelser från de nämnda lagarna, när det gäller

avkortning, avskrivning och det administrativa förfarandet i fråga om fel-

parkeringsavgift.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen skedde.

�&tgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare än fem

år efter den dag överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1979.
Restavgift som har debiterats men inte betalats när lagen träder i kr aft

skall avkortas. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer

meddelar de föreskrifter som behövs om förfarandet i dessa fall.

På regeringens vägnar

ANITHA BONDESTAM

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

^ Senaste lydelse 1976; 1124.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.