SFS 1981:837

810837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:837

Lag

Utkom från trycket

ändring i lagen (1976:2 06) om felparkeringsavgift;

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

1624

Enligt riksda gens besluf föreskrivs i fråga om lagen (1976:206) om f el­

parkeringsavgift^

dels att i 9 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde­

myndigheten",

dels att 13 § skall ha nedan angivna lydelse.

13 § Om e j annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953:272) i

tillämpliga delar i fråga om felparkeringsavgift. Reglerna om restavgift
skall dock inte tillämpas. Regeringen få r föreskriva avvikelser från upp­

bördslagen, när det gäller avkortning, avskrivning och det administrativa

förfarandet i fråga om f elparkeringsavgift. Införsel enligt 15 kap. utsök-

ningsbalken får äga rum vid indrivning av felparkeringsavgift.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen skedde.

�&tgärd för indrivning av felparkeringsavgift lår ej vidtagas senare än fem

år efter den dag överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1980/81; 84, LU 24, ns kr 351.

^ L agen omtryckt 1981 :142.

;ci

r^l

O

os.

o.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.