SFS 1984:319

840319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:319

Utkom från trycket

den 13juni 1984

Lag

om ändriEig n lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utfärdad den 24 maj 19 84.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (197 6:206) om felpa r-

keringsavgift^ skall ha nedan angivna ly delse.

5 § Har fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrift som avses i

1 §, flr polisman eller sådan trafikövervakare som avses i 2 § lagen

(1964:321) om kommunal trafikövervakning meddela parkeringsanmärk­

ning. Sådan anmärkning skall innehålla uppmaning att inom viss tid betala

den fastställda avgiften.

Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästes på

fordonet.

En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalender-

dygn som övert rädelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från
det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas.

Högst fem parkeringsan märkningar får meddelas för samma överträdelse.

848

' Prop. 1983/84: 104, TU 25. rskr .314.

' Lagen omtryckt 1981: 142,

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1984. Den nya bestämmels en skall inte

SFS 1984:319

tillämpas på överträdelser som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Barbro Fischerström

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.