SFS 1985:19

850019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:19

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utkom från trycket

den 29 januari 1985

Utfärdad den 17 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift^ skall ha nedan a ngivna lydelse.

1

Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om

överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av

1. fordon som är upptagna i bilregistret eller motsvarande utländska

register,

2. fordon som är u pptagna i det militära fo rdonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagns-, turistvagns-, export-

vagns- eller interimslicens,

om överträdelsen inte är belagd med str aff.

3 § Regeringen far ange det högsta och det lägsta belopp som felparke-

ringsavgifter får fa stställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn
till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall

framgår av 6 § andra stycket.

Avgiftens belopp fastställs av regeringen eller den myndighet eller kom­

mun som regeringen bestämmer.

4 § Fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas.
�garen ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att

fordonet frånhänts honom genom brott.

'Prop. 1984/85:6, TU 6, rskr 80.

^ Lagen omtryckt 1981: 142.

Andringen innebär att andra stycket upphävs.

" i:

-v.-

¬

background image

SFS 1985:19

Med fordonets ägare avses
1. den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets *

ägare i något av de registe r som avses i 1 § 1 eller 2 eller

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 1 § 3,

den som vid samma tid innehade licensen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.