SFS 1987:25

870025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:25

Utkom från trycket

den 10 februari 1987
Omtryck

140

Lag

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utfärdad den 29 januari 1987 .

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 5 och 16 §§ lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kra ft.

1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om

överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av

1. fordon som är upptagna i bilregistret eller motsvarande utländska

register,

2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagns-, turistvagns-, export­

vagns- eller interimslicens,

om överträdelsen inte är be lagd med straff. Lag {1985:19).

' Prop. 1986/87:51, TU 10, rskr. 105.

^ Lagen omtryckt 1981:142.

¬

background image

.

överträder någon föreskrift som avses i I § är han skyldig att erlägga

SFS 1987:25

äVgift (felparkeringsavgift).

r

'

3 § Regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som fel parke-

ringSavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn
till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall

framgår av 6 § andra sty cket.

Avgiftens belopp fastställs av regeringen eller den myndighet eller kom­

mun som regeringen bestämmer. Lag {1985:19).

I

4 § Fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas.
�garen ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att

fordonet frånhänts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

1. den som när öveträdelsen skedde var antecknad som fordonets ägare

i något av de register som avses i 1 § 1 eller 2 eller

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 1 § 3,

den som vid samma tid innehade licensen. Lag (1985:19).

5

Har fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter som

avses i 1 §, får parkeringsanmärkning meddelas av en polisman eller av en
sådan parkeringsvakt som avses i lagen (1987:24) om kommunal parke­

ringsövervakning. En sådan anmärkning skall innehålla en uppmaning att

inom en viss tid betala den f astställda avgiften.

Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästes på

fordonet.

En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalender­

dygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från
det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas.
Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.

Att en polisman under vissa omständigheter får låta bli at t meddela en

parkeringsanmärkning framgår av polislagen (1984:387). �ven en parke­
ringsvakt får låta bli att meddela en parkeringsanmärkning, nämligen om

överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i fallet framstår som obe-

Ii'Ij

tydlig. Lag (1987:25).

6 § Betalas inte en felparkeringsavgift inom fö reskriven tid, skall fordo­

nets ägare erinras om betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid

betala avgiften.

Betalas inte avgiften efter uppmaning, skall ett åläggande utfärdas för

fordonets ägare att inom viss tid betala en förhöjd av gift. Det belopp med

vilket avgiften skall höjas fastställs av regeringen. Följs inte åläggandet,

skall avgiften indrivas. Regeringen får föreskriva om ytterligare avgiftsför­

höjning i samba nd med indr ivning. Lag (1981:142).

i

i fp

7 § Avgift skall erläggas inom föreskriven tid även om talan föres om
undanröjande av betalningsskyldigheten.

^ Senaste lydelse 1984:319.

141

i

il J -

1

.'v

¬

background image

SFS 1987:25

8 § Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare ell
ägare att så ej hade bort ske, får han ansöka om rä ttelse hos polismyndigy

heten i det polisdistrikt där anmärkningen meddelades. Bifalles ansökany:
undanröjer myndigheten betalningsansvaret.

r'

Bifalles ej ansökan om rättelse eller kan frågan icke lämpligen prövas i

denna ordning, erinras den som har begärt rättelse om möjligheten att
bestrida betalningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

,

^

Mot beslut med anledning av begäran om rättelse får talan ej föras.

9 § �gare av fordon, i fråga om vilket parkeringsanmärkning har medde­
lats, får hos polismyndigheten i det polisdistrikt där parkeringsanmärk­
ningen meddelades skriftligen anmäla att han bestrider betalningsansvar.
Därvid skall grunden för bestridandet anges.

Har bestridande anmälts, verkställer polismyndigheten den utredning

som behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar polismyndigheten

beslut med anledning av bestridand et. Finner myndigheten att parkerings­

anmärkning ej hade bort meddelas eller att betalningsansvar av annan

anledning ej åvilar den som bestritt sådant ansvar, undanröjer den betal­
ningsansvaret.

Anmäles bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har

erlagts eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för indrivnin g av av-'
giften, avvisas anmälan. Lag (1981:837).

10 § Mot beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvar et undanröjts
far talan ej föras.

Talan mot annat beslut enligt 9 § föres genom besvär hos den tingsrätt

inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Vid prövning av besvären
tillämpas lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden om ej

annat anges i den na lag. Därvid gäller i fråga om besvär vad i den lagen
sägs om ansökan. Besvär skall dock alltid anföras skriftligen.

Talan mot tingsrätts beslut föres genom besvär i hovrätten.
Mot hovrätts beslut får talan ej föras.

11 § I tingsrätt och hovrätt för allmän åklagare det allmännas talan.

12 § Tingsrätt är vid handläggning av ärende enligt denna lag domför

med en lagfaren domare.

13 § Om ej annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953 :272) i

tillämpliga delar i fråga om feiparkeringsavgift. Reglerna om restavgift
skall dock inte tillämpas. Regeringen får föreskriva avvikelser från upp­
bördslagen, när det gäller avkortning, avskrivning och d et administrativa

förfarandet i fråga om feiparkeringsavgift. Införsel enligt 15 kap. utsök-

ningsbalken får äga rum vid indrivning av feiparkeringsavgift.

�&läggande enligt 6 § an dra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen sked de. Lag (1982:195),

14 § Väckes åtal eller utfärdas strafföreläggande för gärning som icke

omfattas av förordnande enligt denna lag och ingår i gärninge n förfarande

142

som kan föranleda parkeringsanmärkning, skall sådan anmärkning ej m ed­
delas.

¬

background image

§ Felparkeringsavgift återbetalas om

SFS 1987; 25

i. betalningsansvaret har undanröjts genom beslut som har vunnit laga

":k^raft,

' 2. avgift tidigare har erlagt s för samma överträdelse,

" 3. det i annat fall har förek ommit fel som avsett ärendets handläggning

och felet har varit till men för den som erlagt avgift eller,

4. avgiften redan har erlagts, när åtal väckes eller strafföreläggande

utfärdas i fall som avses i 14 §.

r '

16 §'' När en parkeringsanmärkning har meddelats i en kommun som

själv svarar för övervakningen enligt lagen (1987:24) om kommunal par­

keringsövervakning, tillfaller felparkeringsavgiften kommunen.

Vid utbetalning till en kommun av betalda felparkeringsavgifter skall

statens kostnader dras av med ett belopp som fastställs av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer. Om avgiften har höjts enligt 6 §
andra stycket, skall dessutom hälften av det belopp som svarar mot höj­

ningen tillfalla staten.

I and ra fall än som avses i första sty cket tillfaller avgiften staten. Lag

(1987:25).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

f

I

rcicr i^uimarcK

(Kommunikationsdepartementet)

"Senaste lydelse 1981:142.

I

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.