SFS 1989:358

890358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.. .

SFS 1989:358

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utfärdad den 25 maj 1989.

Utkom från trycket

den 8 juni 1989

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 a § lagen (1976 :206) om fel­

parkeringsavgift skall ha följande lydelse.

10 a

Talan mot tingsrättens beslut förs genom besvär i hovrätten.

Talan får inte prövas av hovrätten om inte hovrätten meddelat parten

prövningstillstånd.

'Prop. 1988/89:78, JuU20. rskr. 260.

Senaste lydelse 1988:1180.

459

¬

background image

\

SFS 1989:358

Prövningstillstånd behövs inte vid talan mot beslut som rör någon

annan än en part, beslut varigenom ting srätten ogillat jäv mot en domare,

beslut angående utdömande av förelagt vite eller om ansvar för en rätte­

gångsförseelse eller beslut varigenom anmälan av bestridande avvisats. I

fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

rättegångsbalken gälla i tillämpliga del ar.

Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av

högre rätt,

2. det finns anledning till ändring i det slut vartill tingsrätten kommit

eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva talan.
Kan talan mot tingsrättens beslut prövas av hovrätten endast om denna

meddelat prövningstillstånd, skall tingsrätten i samband med underrättel­

se om vad som gäller i fråga om fullföljd av talan upplysa parterna om
detta och därvid också ange innehållet i närmast föregående stycke.

Hovrättens beslut får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att

beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om till­

stånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. �ldre bestämmelser tillämpas

dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

P

iål

dm'

d-U

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.