SFS 1992:633

920633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢>

Lag

SFS 1992:633

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

Utkom från tryck et

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 13 § lagen (1976:206) om felpar­

keringsavgift^ ordet "restavgift" skall bytas ut mot "dröjsmålsavgift".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om restavgift.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1991/92:93, SkU 19, rskr. 269.

^ Senaste lydelse av 13 § 1982:195.

den 23 juni 1992

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.