SFS 1976:1124

761124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1124

om ändring i lagen (1976: 206) om felparkeringsavgift;

från tr ycket

utfärdad den 22 december 1976.

25 janua ri 1977

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 13 § lagen (1976: 206) om

felparkeringsavgift skall ha nedan angivna lydelse.

13 § Om ej annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953: 272)

och införsellagen (1968: 621) i tillämpliga delar i fråga om felparkerings­
avgift. Regeringen får dock föreskriva avvikelse därifrån, när det gäller

avkortning, avskrivning och förf arandet i administrativt hänseende.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år

efter den dag då överträdelsen skedde.

�&tgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare än

fem år efter den dag överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO TURESSON

Jan Johnsson
(Kommunikationsdepartementet)

1 Prop. 1976/77: 40, TU 1 4, rskr 86.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.