SFS 1980:979

800979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:979

om ändrmg i kgen (1976:206) om felparkeringsavgift;

ut^om frän trycket

den 18 december 1980

utfärdad den 11 december 1980.

tc

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1976:206) om felparke­

ringsavgift skall ha nedan angivna lydelse.

j,

3 § Regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som felparke-

ringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till

skilda slag av parkeringsöverträdelser.

I de kommuner som svarar för trafikövervakning enligt lagen (1964:321)

om kommunal trafikövervakning fastställer kommunfullmäktige felparke-

ringsavgiftens belopp. I andra kommuner fastställs beloppet av länsstyrel­

sen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

ULF ADELSOHN

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29.

1881

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.