SFS 1981:142

810142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:142

om ändrmg i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utkom från trycket

den 10 m ars I98I

utfärciad den 26 februari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,3,6 och 16 §§ la gen (1976; 206)

om felparkeringsavgift skall ha nedan angivna lydelse. Till följd härav

kommer lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag

träder i kr aft.

1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om över­

trädelser av föreskrifiter som rör parkering eller stannande av

1. fordon som är upptagna i bi lregistret eller motsvarande utländska re­

gister,

2. fordon som är upptagna i de t militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagns-, turistvagns-, export­

vagns- eller interimslicens,

om överträdelsen inte är belagd med straff.

Vad som sägs i lag en om ägare av fordon gäller, i frå ga om fordon som

brukas med stöd av licens som anges i 3. licensinnehavaren.

2 § �verträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att erlägga

avgift (felparkeringsavgift).

3

Regeringen fär ange det högsta och det lägsta belopp som felparke-

ringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till

skilda slag av parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall fram­

går av 6 § andra stycket.

I de kommuner som svarar för trafikövervakning enligt lagen (1964: 321)

om kommunal trafikövervakning fastställer kommunfullmäktige felparke-

ringsavgiftens belopp. I an dra kommuner fastställs beloppet av länsstyrel­

sen.

4 § Den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets äga­
re i re gister som avses i 1 § är ansvarig för att felparkeringsavgiften beta­

las. Detta gäller dock ej om omständigheterna gör det sannolikt att fordo­

net har frånhänts honom genom brott.

5 § Har fordon stannats eller parkerats i stri d mot föreskrift som avses i

1 §, får polisman eller sådan trafikövervakare som avses i 2 § lagen

(1964:321) om kommunal trafikövervakning meddela parkeringsanmärk­
ning. Sådan anmärkning skall innehålla uppmaning att inom viss tid betala

den fastställda avgiften.

Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästes på

fordonet.

'Prop. 1980/81:21, TU 4, rskr 46.

^ Senaste lydelse 1980: 979.

189

¬

background image

SFS 1981:142

6 § Betalas inte en felparkeringsavgift inom föreskriven tid. skall fordo­

nets ägare erinras om betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid

betala avgiften.

Betalas inte avgiften efter uppmaning, skall ett åläggande utfärdas för

fordonets ägare att inom viss tid betala en förhöjd avgift. Det belopp med

vilket avgiften skall höjas fastställs av regeringen. Följs inte åläggandet,
skall avgiften indrivas. Regeringen får föreskriva om ytterligare avgiftsför­

höjning i sam band med indrivning.

7 § Avgift skall erläggas inom föreskriven tid även om talan föres om un­

danröjande av betalningsskyldigheten.

8 § Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare eller

ägare att så ej hade bort ske. får han ansöka om rättelse hos polismyndig­

heten i de t polisdistrikt där anmärkningen meddelades. Bifalles ansökan,

undanröjer myndigheten betalningsansvaret.

Bifalles ej ansökan om rättelse eller kan frågan icke lämpligen prövas i

denna ordning, erinras den som har begärt rättelse om möjligheten att be­

strida betalningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av begäran om rättelse får talan ej föras.

9 § �gare av fordon, i fråga o m vilket parkeringsanmärkning har medde­

lats. får hos polismyndigheten i det polisdistrikt där parkeringsanmärk­
ningen meddelades skriftligen anmäla att han bestrider betalningsansvar.
Därvid skall grunden för bestridandet anges.

Har bestridande anmälts, verkställer polismyndigheten den utredning

som behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar polismyndigheten
beslut med anledning av bestridandet. Finner myndigheten att parkerings­
anmärkning ej hade bort meddelas eller att betalningsansvar av annan an­

ledning ej åvilar den som bestritt sådant ansvar, undanröjer den betal­

ningsansvaret.

Anmäles bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har er-

lagts eller utmätningsman vidtagit åtgärd för indrivning av avgiften, avvi­

sas anmälan.

10 § Mot beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts
får talan ej föras.

Talan mot annat beslut enligt 9 § föres genom besvär hos den tingsrätt

inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Vid prövning av besvären
tillämpas lagen (1946: 807) om handläggning av domstolsärenden om ej an­
nat anges i den na lag. Därvid gäller i fråga om besvär vad i den lagen sägs

om ansökan. Besvär skall dock alltid anföras skriftligen.

Talan mot tingsrätts beslut föres genom besvär i ho vrätten.

Mot hovrätts beslut får talan ej föras.

190

11 § I ti ngsrätt och hovrätt för allmän åklagare det allmännas talan.

12 § Tingsrätt är vid handläggning av ärende enligt denna lag domför

med en lagfaren domare.

¬

background image

13 § Om ej annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953; 272) och

SFS 1981:142

införsellagen (196 8: 621) i tillämpliga delar i fråga om felparkeringsavgift.
Reglerna i uppbördslagen om restavgift skall dock inte tillämpas. Rege­

ringen får föreskriva avvikelser från de nämnda lagarna, när det gäller av-

kortning, avskrivning och det administrativa förfarandet i fråga om felpar­
keringsavgift.

�&läggande enligt 6 § and ra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen skedde.

�&tgärd för indrivning av felparkeringsavgift får ej vidtagas senare än fem

år efter den dag överträdelsen skedde.

14 § Väckes åtal eller utfärdas strafföreläggande för gärning som icke

omfattas av förordnande enligt denna lag och ingår i gärningen förfarand e
som kan föranleda parkeringsanmärkning, skall sådan anmärkning ej med­

delas.

15 § Felparkeringsavgift återbetalas om

1. betalningsansvaret har undanröjts genom beslut som har vunnit laga

kraft,

2. avgift tidigare har erlagts for samma överträdelse,
3. det i annat fall har förekommit fel som av sett ärendets handläggning

och felet har varit till men för den som erlagt avgift eller,

4. avgiften redan har erlagts, när åtal väckes eller strafföreläggande ut­

färdas i fal l som avse s i 14 §,

16 § Har en parkeringsanmärkning meddelats i en kommun som svarar
for trafikövervakning enligt lagen (1964: 321) om kommunal trafikövervak­

ning tillfaller felparkeringsavgiften kommunen.

Vid utbetalning till en kommun av betalda felparkeringsavgifter avdra­

ges sta tsverkets kostnader med belopp som fastställs av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer. Om avgiften har höjts enligt 6 §

andra stycket skall dessutom hälften av det belopp som svarar mot höj­

ningen tillfalla statsverket.

I annat fall tillfalle r avgiften statsverket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bes tämmer.

På regeringens vägnar

ULF ADELSOHN

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

191

'⬢i- ⬢

'

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.