SFS 1982:195

820195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:195

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utkom från trycket

1

I '

:

utfärdad den 1 april 1982.

den 15 april 1982

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 § lagen (1976 : 206) om felpar­

keringsavgift^ skall ha nedan angivna lydelse.

13 §" Om ej annat följer av denna lag gäller uppbördslagen (1953:272) i

tillämpliga delar i fråga om felparkeringsavgift. Reglerna om restavgift

skall do ck inte tillämpas. Regeringen får föreskriva avvikelser från upp­

bördslagen, när det gäller avkortning, avskrivning och det administrativa

förfarandet i fråga om felparkeringsavgift. Införsel enligt 15 k ap. utsök-
ningsbalken får äga rum vid ind rivning av felparkeringsavgift.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får ej utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som enligt

dessa bestämmelser har preskriberats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

lif

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1981/82:96, SkU 38, rskr 178.

^ Lagen omtryckt 1981; 142.

® Senaste lydelse 1981:837.

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

437

⬢ l!i

\

'ii'i!

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.