SFS 1993:517 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 1993:517 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
SFS 1993_517 Lag om ändring i lagen (1976_206) om felparkeringsavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1148

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

2

Lagen omtryckt 1987:25.

3

Senaste lydelse 1989:358.

SFS 1993:517
Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 a och 11 §§ lagen (1976:206)

om felparkeringsavgift2 skall ha följande lydelse.

10 a §3 Tingsrättens beslut får överklagas hos hovrätten. �verklagandet

får inte prövas av hovrätten om inte hovrätten meddelat parten prövnings-
tillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser beslut som rör

någon annan än en part, beslut i vilket tingsrätten ogillat jäv mot en
domare eller beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en anmälan av
bestridande avvisats. I fråga om meddelade prövningstillstånd skall
54 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken gälla.

Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av

högre rätt,

2. det finns anledning till ändring i det slut vartill tingsrätten kommit

eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva talan.
Kan talan mot tingsrättens beslut prövas av hovrätten endast om denna

meddelat prövningstillstånd skall tingsrätten i samband med underrättelse
om vad som gäller i fråga om överklagande upplysa parterna om detta och
därvid också ange innehållet i närmast föregående stycke.

Hovrättens beslut får inte överklagas av en enskild part. Hovrätten får

dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en
prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rätte-
gångsbalken.

11 § I tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen för allmän åklagare det

allmännas talan. Bestämmelserna i 54 kap. 9 § första stycket rättegångsbal-
ken gäller inte talan som förs av Riksåklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.