SFS 1993:900 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 1993:900 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
SFS 1993_900 Lag om ändring i lagen (1976_206) om felparkeringsavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;

SFS 1993:900
Utkom från trycket
den 30juni 1993

utfärdad den 17 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1976:206) om felpar-

keringsavgift2 skall ha följande lydelse.

13 §3 Om inte något annat följer av denna lag gäller uppbördslagen

(1953:272) i tillämpliga delar i fråga om felparkeringsavgifter. Reglerna
om dröjsmålsavgift skall dock inte tillämpas. Regeringen får föreskriva
avvikelser från uppbördslagen, när det gäller det administrativa förfaran-
det i fråga om felparkeringsavgifter.

�&läggande enligt 6 § andra stycket får inte utfärdas senare än ett år efter

den dag då överträdelsen skedde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

1935

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

2

Lagen omtryckt 1987: 25.

3

Senaste lydelse 1992:633.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.