SFS 1996:257 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 1996:257 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
SFS 1996_257 Lag om ändring i lagen (1976_206) om felparkeringsavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsav-
gift;

SFS 1996:257
Utkom från trycket
den 30 april 1996

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift2

dels att 11 och 12 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 10 och 10 a §§ skall ha följande lydelse.

10 §3 Ett beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts

får inte överklagas.

Andra beslut enligt 9 § överklagas skriftligen till den tingsrätt inom

vars domkrets överträdelsen har ägt rum. �verklagandet skall ges in
till polismyndigheten. Det skall ha kommit in dit senast tre veckor från
det klaganden fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen
(1996:242) om domstolsärenden, om inte annat anges i denna lag.

Omständigheter eller bevis som inte angetts vid polismyndigheten får

i tingsrätten eller hovrätten åberopas endast om parten gör sannolikt, att
han haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange omständigheten eller
beviset vid polismyndigheten, eller om det av annan särskild anledning
bör tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas.

10 a §4 Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en
tingsrätt, om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser beslut som rör

någon annan än en part, beslut i vilket tingsrätten ogillat jäv mot en
domare eller beslut genom vilket en anmälan av bestridande avvisats.

Hovrättens beslut får inte överklagas av en enskild part. Hovrätten får

dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för
en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1
rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse av 11 § 1993:517.

3

Senaste lydelse 1988:1180.

4

Senaste lydelse 1993:517. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde

styckena upphävs.

405

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.