SFS 1997:487 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 1997:487 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
SFS 1997_487 Lag om ändring i lagen (1976_206) om felparkeringsavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

875

SFS 1997:487
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1976:206) om felpar-

keringsavgift2 skall ha följande lydelse.

13 §3 �&läggande enligt 6 § andra stycket får inte utfärdas senare än ett år

efter den dag då överträdelsen skedde.

Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som av-

ses i 6 § andra stycket skall Vägverket begära indrivning av avgiften. Reger-
ingen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett

ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-

balken ske oavsett om åläggandet har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Lennart Renbjer

(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Lagen omtryckt 1987:25.

3

Senaste lydelse 1993:900. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.