SFS 2020:507 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 2020:507 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
SFS2020-507.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Utfärdad den 11 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift2 ska införas fyra nya paragrafer, 11�11 c §§, av
följande lydelse.

11 §3 Ett fordon får inte användas, om felparkeringsavgift eller förhöjd
avgift inte har betalats inom föreskriven tid. Användningsförbud inträder
dock först när

1. den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor, och
2. minst sex månader har gått från den dag då den totala avgiftsskulden

eller en del därav som överstiger 5 000 kronor senast skulle ha betalats.

I den totala avgiftsskulden ska inte räknas in
1. avgift som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala, och
2. avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.
Användningsförbudet gäller till dess det belopp enligt första stycket 2

som har lett till förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer

medge att ett visst fordon får användas trots bestämmelserna i första stycket.

11 a § Om ett fordon har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett
konkursbo, får det användas även om felparkeringsavgift eller förhöjd
avgift, som en tidigare ägare är betalningsskyldig för, inte har betalats.
Detsamma gäller för ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om avgift
som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är betalningsskyldig för.

11 b § Om ett fordon används i strid med 11 §, ska en polisman eller en
bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.

Den som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att

fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

11 c § Beslut enligt 11 § fjärde stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Beslut enligt 11 b § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2019/20:67, bet. 2019/20: TU13, rskr. 2019/20:306.

2 Lagen omtryckt 1987:25.

3 Tidigare 11 § upphävd genom 1996:257.

SFS

2020:507

Publicerad
den

16 juni 2020

background image

2

SFS

2020:507

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas inte i fråga om felparkeringsavgifter

som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.