SFS 2001:564 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 2001:564 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
010564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1976:206) om felparke-

ringsavgift skall ha följande lydelse.

1 §

2

Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om över-

trädelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av

1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska

register,

2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens,

om överträdelsen inte är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2

Senaste lydelse 1985:19.

SFS 2001:564

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.