SFS 2005:697 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1976:206) om felparkeringsavgift / SFS 2005:697 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
050697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 a § lagen (1976:206) om felpar-

keringsavgift

2

skall ha följande lydelse.

10 a §

3

Hovrättens beslut får inte överklagas av en enskild part. Hovrätten

får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en
prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rätte-
gångsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre bestämmel-

ser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Lagen omtryckt 1987:25.

3

Senaste lydelse 1996:257. �ndringen innebär att första och andra styckena upphävs.

SFS 2005:697

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.