SFS 2013:327 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

130327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

2

Om försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet enligt

10 eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) inte har fullgjorts beträffande ett visst
fartyg, får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer
besluta om

1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en

tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209.

2 Senaste lydelse 2008:1364.

SFS 2013:327

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.