SFS 2008:1364 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2008:1364 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
081364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels

att i 7 kap. 4, 5, 6�6 b §§ samt 9 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ ordet ⬝Sjöfarts-

verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 9 kap. 1 och 4 §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjö-
fartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av
7 kap. 4 § 2001:1294
7 kap. 5 § 2004:412
7 kap. 6 § 2001:1294
7 kap. 6 a § 2003:366
7 kap. 6 b § 2002:874

SFS 2008:1364

Utkom från trycket
den 23 december 2008

9 kap. 1 § 2001:1294
9 kap. 2 § 2001:1294
9 kap. 4 § 1988:437
9 kap. 6 § 1988:437.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.