SFS 2014:722 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2014:722 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
140722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EANDIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EANDIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot <br/>f�rorening fr�n fartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 2 �, 6 kap. 11 �, 7 kap. 10</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och 11 �� samt 11 kap. 3 och 5 �� lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rore-<br/>ning fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Handlingar som avses i 1 � ska i fr�ga om svenska fartyg p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">h�llas tillg�ngliga f�r Polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyn-<br/>dighet som avses i 6 kap. 5 � eller annan myndighet som regeringen utser.<br/>Detsamma g�ller i fr�ga om motsvarande handlingar p� utl�ndska fartyg, som<br/>befinner sig inom Sveriges sj�territorium, i den m�n regeringen f�reskriver<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom en fr�mmande stats sj�territorium �r bef�lhavare p� svenska fartyg</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skyldiga att l�ta beh�riga utl�ndska myndigheter ta del av s�dana handlingar<br/>som avses i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den tillsynsmyndighet som avses i 5 eller 5 a � har anledning att</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anta att det har beg�tts ett brott som avses i denna lag ska myndigheten skynd-<br/>samt anm�la detta till Polismyndigheten eller �klagare. G�ller misstanken ett<br/>f�rbjudet utsl�pp ska ocks� Kustbevakningen underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det har inletts en f�runders�kning om brott som avses i denna lag ska</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tillsynsmyndigheten p� beg�ran bist� Polismyndigheten, Kustbevakningen<br/>och �klagare vid unders�kningen.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som med st�d av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b � har f�rbjudit</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ett fartygs avg�ng eller vidare resa eller f�rbjudit ett fartyg att anl�pa svensk<br/>hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges sj�territorium eller, i fr�ga<br/>om beslut enligt 4 eller 5 �, Sveriges ekonomiska zon, genast anm�la beslutet</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2001:1294.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2001:1294.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2003:366.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:722</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:722</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">till Polismyndigheten, Tullverket, Sj�fartsverket och Kustbevakningen samt<br/>ber�rda hamnar. Polismyndigheten och Kustbevakningen ska, om det beh�vs,<br/>vidta �tg�rder f�r att f�rhindra �vertr�delse av f�rbudet. Tullverket och Sj�-<br/>fartsverket ska, s� l�nge f�rbudet g�ller, st�lla in de f�rr�ttningar f�r fartygets<br/>resa som ankommer p� dem.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">G�ller f�rbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en fr�mmande</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">stats sj�territorium, �r bef�lhavaren skyldig att p� beg�ran av en svensk ut-<br/>landsmyndighet l�mna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">dela f�reskrifter om s�dan m�rkning av olja ombord p� fartyg som beh�vs f�r<br/>att det ska kunna fastst�llas varifr�n f�rorenande olja har kommit.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att unders�ka varifr�n f�rorenande olja har kommit f�r Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">heten eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 � ta<br/>oljeprov ombord p� ett fartyg och f�r s�dant �ndam�l avbryta fartygets resa,<br/>om det inte leder till n�gon v�sentlig ol�genhet.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om �klagarens och Polismyndighetens r�tt att anlita bitr�de av</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Kustbevakningen och att uppdra �t en tj�nsteman vid Kustbevakningen att<br/>vidta s�rskilda �tg�rder vid f�runders�kning om brott som avses i 1 � g�ller<br/>det som s�gs i 7 � lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid<br/>polisi�r �vervakning.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En tj�nsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">polisman har enligt 24 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken att gripa den som misst�nks<br/>f�r brott som avses i 1 �. �tg�rden ska skyndsamt anm�las till �klagaren. Det<br/>som f�reskrivs i �vrigt i r�tteg�ngsbalken om befogenheter och skyldigheter i<br/>f�rh�llande till den som gripits g�ller f�r tj�nstemannen i samma utstr�ckning<br/>som f�r en polisman, samt, om Kustbevakningen leder f�runders�kningen,<br/>f�r Kustbevakningen i samma utstr�ckning som f�r Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2001:1294.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2001:1294.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot
f�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 2 �, 6 kap. 11 �, 7 kap. 10

och 11 �� samt 11 kap. 3 och 5 �� lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rore-
ning fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

2 �

2

Handlingar som avses i 1 � ska i fr�ga om svenska fartyg p� beg�ran

h�llas tillg�ngliga f�r Polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyn-
dighet som avses i 6 kap. 5 � eller annan myndighet som regeringen utser.
Detsamma g�ller i fr�ga om motsvarande handlingar p� utl�ndska fartyg, som
befinner sig inom Sveriges sj�territorium, i den m�n regeringen f�reskriver
detta.

Inom en fr�mmande stats sj�territorium �r bef�lhavare p� svenska fartyg

skyldiga att l�ta beh�riga utl�ndska myndigheter ta del av s�dana handlingar
som avses i 1 �.

6 kap.

11 �

3

Om den tillsynsmyndighet som avses i 5 eller 5 a � har anledning att

anta att det har beg�tts ett brott som avses i denna lag ska myndigheten skynd-
samt anm�la detta till Polismyndigheten eller �klagare. G�ller misstanken ett
f�rbjudet utsl�pp ska ocks� Kustbevakningen underr�ttas.

Om det har inletts en f�runders�kning om brott som avses i denna lag ska

tillsynsmyndigheten p� beg�ran bist� Polismyndigheten, Kustbevakningen
och �klagare vid unders�kningen.

7 kap.

10 �

4

Den myndighet som med st�d av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b � har f�rbjudit

ett fartygs avg�ng eller vidare resa eller f�rbjudit ett fartyg att anl�pa svensk
hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges sj�territorium eller, i fr�ga
om beslut enligt 4 eller 5 �, Sveriges ekonomiska zon, genast anm�la beslutet

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2001:1294.

3 Senaste lydelse 2001:1294.

4 Senaste lydelse 2003:366.

SFS 2014:722

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:722

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

till Polismyndigheten, Tullverket, Sj�fartsverket och Kustbevakningen samt
ber�rda hamnar. Polismyndigheten och Kustbevakningen ska, om det beh�vs,
vidta �tg�rder f�r att f�rhindra �vertr�delse av f�rbudet. Tullverket och Sj�-
fartsverket ska, s� l�nge f�rbudet g�ller, st�lla in de f�rr�ttningar f�r fartygets
resa som ankommer p� dem.

G�ller f�rbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en fr�mmande

stats sj�territorium, �r bef�lhavaren skyldig att p� beg�ran av en svensk ut-
landsmyndighet l�mna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.

11 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om s�dan m�rkning av olja ombord p� fartyg som beh�vs f�r
att det ska kunna fastst�llas varifr�n f�rorenande olja har kommit.

F�r att unders�ka varifr�n f�rorenande olja har kommit f�r Polismyndig-

heten eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 � ta
oljeprov ombord p� ett fartyg och f�r s�dant �ndam�l avbryta fartygets resa,
om det inte leder till n�gon v�sentlig ol�genhet.

11 kap.

3 �

5

I fr�ga om �klagarens och Polismyndighetens r�tt att anlita bitr�de av

Kustbevakningen och att uppdra �t en tj�nsteman vid Kustbevakningen att
vidta s�rskilda �tg�rder vid f�runders�kning om brott som avses i 1 � g�ller
det som s�gs i 7 � lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid
polisi�r �vervakning.

5 �

6

En tj�nsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en

polisman har enligt 24 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken att gripa den som misst�nks
f�r brott som avses i 1 �. �tg�rden ska skyndsamt anm�las till �klagaren. Det
som f�reskrivs i �vrigt i r�tteg�ngsbalken om befogenheter och skyldigheter i
f�rh�llande till den som gripits g�ller f�r tj�nstemannen i samma utstr�ckning
som f�r en polisman, samt, om Kustbevakningen leder f�runders�kningen,
f�r Kustbevakningen i samma utstr�ckning som f�r Polismyndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2001:1294.

6 Senaste lydelse 2001:1294.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.