SFS 2014:722 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2014:722 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
140722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10

och 11 §§ samt 11 kap. 3 och 5 §§ lagen (1980:424) om åtgärder mot förore-
ning från fartyg ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2

Handlingar som avses i 1 § ska i fråga om svenska fartyg på begäran

hållas tillgängliga för Polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyn-
dighet som avses i 6 kap. 5 § eller annan myndighet som regeringen utser.
Detsamma gäller i fråga om motsvarande handlingar på utländska fartyg, som
befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån regeringen föreskriver
detta.

Inom en främmande stats sjöterritorium är befälhavare på svenska fartyg

skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta del av sådana handlingar
som avses i 1 §.

6 kap.

11 §

3

Om den tillsynsmyndighet som avses i 5 eller 5 a § har anledning att

anta att det har begåtts ett brott som avses i denna lag ska myndigheten skynd-
samt anmäla detta till Polismyndigheten eller åklagare. Gäller misstanken ett
förbjudet utsläpp ska också Kustbevakningen underrättas.

Om det har inletts en förundersökning om brott som avses i denna lag ska

tillsynsmyndigheten på begäran bistå Polismyndigheten, Kustbevakningen
och åklagare vid undersökningen.

7 kap.

10 §

4

Den myndighet som med stöd av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit

ett fartygs avgång eller vidare resa eller förbjudit ett fartyg att anlöpa svensk
hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller, i fråga
om beslut enligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomiska zon, genast anmäla beslutet

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2001:1294.

3 Senaste lydelse 2001:1294.

4 Senaste lydelse 2003:366.

SFS 2014:722

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:722

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

till Polismyndigheten, Tullverket, Sjöfartsverket och Kustbevakningen samt
berörda hamnar. Polismyndigheten och Kustbevakningen ska, om det behövs,
vidta åtgärder för att förhindra överträdelse av förbudet. Tullverket och Sjö-
fartsverket ska, så länge förbudet gäller, ställa in de förrättningar för fartygets
resa som ankommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en främmande

stats sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av en svensk ut-
landsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om sådan märkning av olja ombord på fartyg som behövs för
att det ska kunna fastställas varifrån förorenande olja har kommit.

För att undersöka varifrån förorenande olja har kommit får Polismyndig-

heten eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 § ta
oljeprov ombord på ett fartyg och för sådant ändamål avbryta fartygets resa,
om det inte leder till någon väsentlig olägenhet.

11 kap.

3 §

5

I fråga om åklagarens och Polismyndighetens rätt att anlita biträde av

Kustbevakningen och att uppdra åt en tjänsteman vid Kustbevakningen att
vidta särskilda åtgärder vid förundersökning om brott som avses i 1 § gäller
det som sägs i 7 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid
polisiär övervakning.

5 §

6

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en

polisman har enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken att gripa den som misstänks
för brott som avses i 1 §. �&tgärden ska skyndsamt anmälas till åklagaren. Det
som föreskrivs i övrigt i rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i
förhållande till den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning
som för en polisman, samt, om Kustbevakningen leder förundersökningen,
för Kustbevakningen i samma utsträckning som för Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2001:1294.

6 Senaste lydelse 2001:1294.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.