SFS 1971:293

710293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:293 Lag

Utkom från trycket

den 17 juni 19 71

om ändring i lage n (1965:719) om säkerheten

på fartyg;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, fu nnit gott att i fråga om lagen (1965: 719) om säkerheten på

fartyg fÖrordna,

dels att i 1 kap. 6 och 12 §§, 2 kap. 3—6 §§, 4 kap. 2 och 5 §§, 5 kap.

6 §, 6 kap. 2, 4 och 6 §§, 7 kap. 2, 3, 7, 9—13, 15 och 17—20 §§, 9 kap.
2 och 10 §§, 11 kap. 2 och 4 §§ samt övergångsbestämmelserna ordet

"sjöfartsstyrelsen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "sjöfarts­

verket" i motsvarande form,

dels att i 9 kap. 10 § orden "statens fartygsinspektion" skall bytas ut

mot "sjöfartsverket",

dels att i 11 kap. 2 § ordet "styrelsen" skall bytas ut mot "verket",
dels att 1 kap. 3 och 10 §§, 7 kap. 5, 6 o ch 14 §§, 8 kap. 2 och 4 §§,

10 kap. 11 § samt 11 kap. 1 och 3 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 8 a §, av nedan

angivna lydelse.

1 KAP.

3 § TiUsyn av fartyg i de hänseenden som behandlas i denna lag ut­

övas av sjöfartsverket. Konungen äger förordna svensk konsul att utöva
tillsyn utom riket.

I frågor som avse ombordanställdas skydd mot ohälsa och olycksfall

i arbetet skall tillsynen utövas under samverkan med arbetarskyddssty­
relsen.

Över fartygs bemanning utövas tillsyn även av mönstringsförrättare.

10 § Certifikat enligt denna lag skall utfärdas för visst fartområde el­

ler del av fartområde och för bestämd tid. I certifikat må anges särskilt

villkor för att det skall vara giltigt. Giltighetstiden för certifikat må f ör­

längas.

Fartområdena äro:
a) inre fart: fart inom riket i hamnar, floder, kanaler och insjöar

634

1 Prop. 1971:7, TU 13, rs kr 210.

¬

background image

ävensom inomskärs vid kusterna samt fart i Kalmarsund; med fart som

nu sagts likställes all fart i Öresund och på Oslofjorden intill Larvik;

b) stor kustfart: annan fart än som anges under a) till eller från in-

eller utrikes orter, belägna vid Östersjön eller därmed i sjöfartsförbin­

delse varande farvatten, dock ej bortom linjen Hanstholm—Lindesnäs
eller bortom Cuxhaven;

c) nordsjöfart: annan fart än som anges under a) och b), dock ej

bortom linjen Trondheimsfjorden—Shetlands nordpynt, därifrån väster­
ut till 11° västlig longitud, därifrån längs denna longitud över Irlands

västkust till 48° nordlig latitud och därifrån österut längs denna latitud

till Brest;

d) oceanfart; all annan fart än som anges under a)—c).
Nyttjas fartyg i fart mellan utländska orter, äger sjöfartsverket, om

det med hänsyn till farvattnets beskaffenhet eller andra förhållanden
prövas lämpligt, förordna att fartyget må anses nyttjat i därmed jäm­

förlig, mindre vidsträckt fart än som eljest vid tillämpning av andra
stycket skulle vara fallet.

SFS 1971:293

7 KAP.

5 § Om annat fartyg än passagerarfartyg är högst tjugofyra år och

har högsta klass i klassificeringsanstalt som omfattas av förordnande

enligt 1 kap. 14 §, skall det undergå förnyad sjövärdighetsbesiktning

inom fyrtioåtta månader efter senast företagen sjövärdighetsbesiktning

eller, om sjöfartsverket medger det, inom sextio månader efter senast
företagen sjövärdighetsbesiktning.

Har fartyget icke sådan klass som nu nämnts eller är det äldre än

tjugofyra år, bestämmer sjöfartsverket den tid, inom vilken nästa sjö­
värdighetsbesiktning skall äga rum. Med beaktande särskilt av fartygets
ålder och allmänna tillstånd skall tidpunkten bestämmas till tidigast
tjugofyra och senast fyrtioåtta månader efter senast företagen sjövär­
dighetsbesiktning. Har fartyg som är äldre än tjugofyra år högsta klass,
må dock sjöfartsverket medgiva att den tid, inom vilken förnyad sjövär­

dighetsbesiktning skall äga rum, utsträckes till sextio månader, om syn­
nerliga skäl föreligga.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla ej fartyg med mindre brutto-

dräktighet än 100 registerton.

6 § Sjöfartsverket äger meddela anstånd med förnyad sjövärdighets­

besiktning under högst tre månader eller, om särskilda skäl föreligga,
högst sex månader.

Sa § Sjöfartsverket äger meddela anstånd med mellanbesiktning un­

der högst tre månader eller, om särskilda skäl föreligga, högst sex må­
nader.

14 § Fartyg skall undergå extra besiktning, när fartyget genomgått

större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller lidit skada som kan

inverka menligt på sjövärdigheten.

635

¬

background image

SFS 1971:293

Om det med hänsyn till fartygs ålder, allmänna tillstånd eller omstän­

digheterna i övrigt föreligger särskilda skäl, äger sjöfartsverket besluta
att fartyget skall undergå extra besiktning även i annat fall än som av­

ses i första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gälla passagerarfartyg,

oavsett dräktighet, och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst
20 registerton.

8 KAP.

2 § Förbud enligt 1 § må meddelas av sjöfartsverket eller annan till­

synsmyndighet som Konungen bestämmer. Utom riket må sådant för­

bud meddelas även av svensk konsul som förordnats att utöva tillsyn

av fartyg. Förbud enligt 1 § andra stycket må därjämte meddelas av

myndighet som avses i 1 kap. 5 § samt, oberoende av förordnande, av

svensk konsul. Har sådant beslut inom sjöfartsverket meddelats av an­

nan än chefen för den avdelning till vilken frågor om säkerheten på

fartyg hÖr (sjösäkerhetsdirektören) eller meddelats av annan myndig­
het, skall beslutet genast underställas sjösäkerhetsdirektören.

Beslutet skall innehålla uppgift om skälen för förbudet och de åtgär­

der som skola vidtagas för rättelse. Avskrift av beslutet skall genast
tillställas redaren eller den som i redarens ställe brukar fartyget, befäl­
havaren samt, om förbudet avser utländskt fartyg, diplomatisk eller
konsulär representant för det land där fartyget hör hemma.

4 § Har fartygs avgång hindrats till följd av förbud, som meddelats
av sjöfartsverket genom annan än sjösäkerhetsdirektören eller av annan
myndighet, och har förbudet ej godkänts av sjösäkerhetsdirektören, är

staten, om skälig anledning till förbudet finnes icke ha förelegat, skyldig
att ersätta den skada som må ha vållats genom förbudet.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas vid Stockholms

tingsrätt inom två år från den dag då förbudet meddelades. Försum­
mas det, är talan förlorad.

10 KAP.

11 § I fråga om mål om ansvar enligt denna lag eller föreskrift som

utfärdas med stöd av lagen äga bestämmelserna i 336 och 338 §§ sjö­

lagen motsvarande tillämpning.

11 KAP.

636

1 § Talan mot beslut enligt denna lag som meddelats av tillsynsmyn­

dighet, som ej är central förvaltningsmyndighet, i annan fråga än så­
dan som avses i 8 kap. 1 §, föres genom besvär hos sjöfartsverket.

Beslut som avses i första stycket skall, om ej annat anges i beslutet,

lända till efterrättelse, intill dess sjöfartsverket i anledning av anförda

besvär eller eljest annorlunda förordnar.

¬

background image

3 § Mot beslut som meddelats av sjöfartsverket genom annan än sjö­

säkerhetsdirektören eller av annan tillsynsmyndighet i fråga, som avses

i 8 kap. 1 §, må talan ej föras.

Talan mot beslut som meddelats av sjöfartsverket genom sjösäkerhets­

direktören i fråga, som avses i 8 kap. 1 §, föres hos kammarrätten ge­
nom besvär.

Mot annat beslut enligt denna lag av sjöfartsverket eller av annan

tillsynsmyndighet, som är central förvaltningsmyndighet, föres talan hos
Konungen genom besvär.

Om ej annat anges i beslut som avses i denna paragraf, skall det utan

hinder av anförda besvär lända till efterrättelse, intill dess besvärsmyn­
digheten eller, i fråga om beslut som skall underställas, sjösäkerhetsdi­
rektören annorlunda förordnar.

SFS 1971:293

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I fråga om talan mot beslut, som meddelats före denna lags ikraft­

trädande, gäller äldre bestämmelser.

Talan mot beslut, som sjöfartsverket genom sjösäkerhetsdirektören

efter lagens ikraftträdande men före den 1 januari 1972 meddelat i frå­
ga som avses i 8 kap. 1 §, föres hos Konungen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVEN-ERIC NILSSON
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.