SFS 1976:6

760006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
inom �stersjöområdet;

utfärdad den 22 januari 1976.

SFS 1976:6

Utkom från trycket

den 4 februari 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Denna lag gäller åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom

östersjöområdet och Sveriges sjöterritorium utanför detta.

2 § Lagen gäller ej

1. utsläpp som avses i miljöskyddslagen (1969: 387),

2. dumpning som avses i lagen (1971: 1154) om förbud mot dump­

ning av avfall i vatten,

3. sådant utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforsk­

ning, utvinning och därmed förenad, ej landbaserad bearbetning av

havsbottnens mineraltillgångar,

4. utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning an­

gående bekämpning eller kontroll av förorening.

3 § I denna lag användes följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Beteckning

Betydelse

östersjökonventionen

Konventionsstat

1 Prop. 1975/76: 5, JoU 16, rskr 58.

1974 års konvention om skydd av ös­

tersjöområdets marina miljö

Stat som tillträtt östersjökonventionen

23

¬

background image

SFS 1976: 6

Beteckning

Betydelse

�stersjöområdet

Fartyg

Oljetankfartyg

Olja

Toalettavfall

Fast avfall

Den egentliga �stersjön med Bott­

niska viken, Finska viketi och in­

loppet till �stersjön upp till latitud-

parallellen genom Skagen i Ska­

gerack vid 57°44,8' nord

Fartyg, svävare och fast eller fly­

tande plattform samt annan flytande

anordning som användes till sjöss

1. Fartyg som är byggt eller anpas­

sat huvudsakligen för transport av

olja i bulk

2. Fartyg som är avsett för att i bulk

transportera antingen olja eller fasta

laster

1. Petroleum och petroleumprodukter

av varje slag, dock ej petrokemiska

produkter

2. Varje blandning som innehåller

olja som avses i 1

1. Avlopp och annat avfall från toa­

lett, urinoar eller spygatt i toalett­

rum

2. Avlopp från sjukvårdslokal genom

tvättställ, badkar eller spygatt i så­

dan lokal

3. Avlopp från utrymme som inne­

håller levande djur

4. Annat spillvatten som är blandat

med avlopp som avses i 1�3

Sådant mat-, hushålls- och driftav­

fall, utom färsk fisk, som uppkom­

mer under ett fartygs normala an­

vändning

24

4 § Olja får ej släppas ut från fartyg utan skall behållas ombord och

ej avlämnas annat än till mottagningsanordning som avses i 9 eller 10 §.

5 § Toalettavfall får ej släppas ut från fartyg annat än under de för­

hållanden som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

6 § Annat fast avfall än matrester får ej släppas ut från fartyg. Ut­
släpp av matrester skall ske så långt som möjligt, dock minst tolv nau­
tiska mil, från närmaste land.

7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om åtgärder vid utsläpp som är nödvändigt för fartygets
säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss eller som är en följd

av skada på fartyget eller dess utrustning. Detsamma gäller sådant ut­
släpp av oljehaltigt ämne som sker i syfte att bekämpa förorening och
av fast avfall som sker vid oavsiktlig förlust av fisknät av syntetiskt

material eller reparationsmaterial för sådant nät.

8 § Om annat avfall som härrör från fartygs drift än olja, toalettav­

fall eller fast avfall får regeringen eller myndighet som regeringen be­

stämmer meddela föreskrifter för att förebygga att vattnet förorenas.

¬

background image

9 § Anordning för mottagning och behandling av oijehaltigt barlast-

SFS 1976; 6

eller tankspolvatten skall finnas på platser inom Sveriges territorium
där olja lastas eller oljeta nkfartyg repareras. Den som lastar ut olja eller
driver reparationsverksamheten svarar för att behövlig mottagnings-

och behandlingsanordning finns.

Regeringen får föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordning

för oijehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även på annan

plats än sådan som avses i första stycket. I sådant fall bestämmer rege­

ringen vem som sv arar för anordningen.

10 § Om mottagning av annat avfall från fartyg än sådant som avses

i 9 § finns särskilda bestämmelser.

11 § Avgift får ej tagas ut för omhändertagande vid anordning som

avses i 9 § första stycket av oijehaltigt barlast- eller tankspolvatten från
fartyg som lastas eller repareras hos den som svarar för anordningen.

I fråga om avgift för mottagning och behandling vid anordning som

avses i 9 § andra stycket meddelar regeringen föreskrifter.

12 § Den som avlämnar oijehaltigt barlast- eller tankspolvatten till

mottagningsanordning som avses i 9 § skall lämna uppgift om lösnings­
medel eller andra ämnen i vattnet som har betydelse fö r behandlingen.

Omhändertagande vid anordning som avses i 9 § första stycket av

oijehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg som lastas eller re pa­

reras hos den som svarar f�r anordningen får ej vägras, om uppgift

lämnas enligt första stycket.

Om skyldighet att mottaga oijehaltigt barlast- och tankspolvatten vid

anordning som avses i 9 § andra stycket gäller vad som föreskrives av

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

13 § Närmare föreskrifter om utformning och drift av anordning som

avses i 9 § meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be­

stämmer.

14 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får vid

vite förbjuda att olja lastas, fartyg repareras eller annan verksamhet
drives som kan orsaka förorening genom olja, om behövlig mottagnings-

och behandlingsanordning som avses i 9 § ej finns. Meddelas ej förbud
får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer vidta åtgär­
der för inrättande eller drift av anordningen på bekostnad av den som

har att svara för denna.

15 § Regeringen får föreskriva att bestämmelserna om skyldighet att

föra och förvara oljedagbok på svenskt fartyg i lagen (1972: 275) om
åtgärder mot vattenförorening från fartyg skall äga motsvarande till-
lämpning i fråga om fartyg, som är registrerat i annan konventionsstat.

16 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om skyldighet att rapportera vattenförorening och lämna
sådana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs för att förhindra

eller bekämpa vattenförorening.

25

¬

background image

SFS 1976: 6

17 § I fråga om åtgärd mot vattenförorening som avses i denna lag

gäller 11, 12, 13�15, 18�20 §§, 21 § tredje punkten och 24�26 §§
lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg i till­

lämpliga delar.

18 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer få r före­

skriva eller för särskilt fall medge sådant undantag från denna lag som
ej strider mot �stersj�konventionen. Vid meddelande av undantag får
föreskrivas särskilda villkor.

19 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet bryter mot 4, 5 eller 6 § eller föreskrift som med­
delats med stöd av 7 eller 8 §, om ej gärningen är belagd med straff i

brottsbalken.

20 § Har befälhavaren eller det befäl till vilket befälhavaren h ar över­
låtit ansvaret för tillsynen över hanteringen ombord av olja eller avfall
som avses i denna lag brustit i den tillsyn som behövs för att utsläpp ej

skall ske i strid mot lagen eller föreskrift som har meddelats med stöd
av den, dömes han till böter eller fängelse i högst ett å r.

21 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryt er mot föreskrift som meddelats med

stöd av 15 eller 16 §. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 13 §, om

ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken, miljöskyddslagen (1969:
387) eller lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten.

22 § Till böter dömes den som bryter mot 11 § första stycket, 12 §
första eller andra stycket eller mot föreskrift som har meddelats med

stöd av 11 § andra stycket eller 12 § tredje stycket.

23 § Släppes olja, toalettavfall eller fast avfall ut i strid mot denna
lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, dömes far­
tygets r edare eller ägare som om han själv hade begått gärningen, om
han har haft eller bort ha vetskap om gärningen.

26

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Därvid får

föreskrivas olika tidpunkter för ikraftträdandet av skilda delar av lagen.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

BENGT NORLING
(Kommunikationsdepartementet)

' Au i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.