SFS 1980:1032

801032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:1032

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

utkom från trycket

vattenförorening från fartyg;

den 22 december 1980

utfärdad den 15 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1980:424) om åtgärder

mot vattenfö rorening från fartyg skall införas en ny paragraf, 6 kap. 10 §,

av nedan angivna lyde lse.

6 kap. Tillsyn
10 § Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han i sin tjänst har fått veta om enskildas
affärs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets sä­

kerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stä llet bestämmelserna i se kre­

tesslagen (1980; 100).

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1981.

!i

På regeringens vägnar

3
5

GEORG DANELL

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

Prop. 1980/81:15, JoU 12, rskr72.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.