SFS 1983:57

830057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:57

om ändr�0Eig i lagesi (1980:424) om åtgärder mot

Utkom från trycket

vattenföroresiinig från fartyg;

'len i5 februari i98 3

utfärdad den 26 januari 1983.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1980:42 4) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap. Mottagning av förorenat barlast- och tankspolvatten från fartyg,

m.m.

4 § Någon avgift far inte tas ut vid anordning, som avses i 1 § f örsta

stycket, för mottagning eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tank­
spolvatten från fartyg som lastas hos den som svarar för anordningen.

I fråga om avgift för mottagning och behandling som avses i 1 § a ndra

stycket och mottagning som avses i 2 § med delar regeringen föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983.1 fråga om avgift för mottagning

eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avlämnats

före ikraftträdandet gäller dock 3 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1982/83:25 (bil. 3), TU 5. rskr 115.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.