SFS 1985:217

850217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:217

Utkom från trycket

den 30 april 1985

620

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 8 § lagen (1980:4 24) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg^ skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap.
8 § Mål om ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning för
åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggs av tingsrätt som är
behörig domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 336-338 §§ sjöla gen

(1891:35 s. 1).

' Prop. 1984/85:96, JuU 22, rsk r2II,

^ Lagen omtryckt 1983: 463.

⬢b

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.1 fråga om vite som har förelagts

SFS 1985; 217

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.