SFS 1986:1185

861185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1185 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1986

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 10 § och 9 kap. 3 § lagen

(1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg^ skall ha följande
lydelse.

8 kap.
10 § I avgiftsärenden hos tullverket är fartygets befälhavare behörig att

på partens vägnar ta emot underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen

(1986:223) och avge yttrande som avses i samma lagrum. Han är på
motsvarande sätt behörig att ta emot underrättelse om tullverkets beslut
enligt 21 § nämnda lag och att överklaga beslutet.

9 kap.

3 § Tullverkets beslut om vattenföroreningsavgift och om förbud eller
föreläggande enligt 8 kap. 6 eller 7 § får överklagas genom besvär hos den
tingsrätt som är sjörättsdomstol i den ort där den tullmyndighet som
meddelat det överklagade beslutet har sitt säte.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

2144

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1986/87:39. KU I I, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1983: 463.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.