SFS 1988:437

880437.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:437

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

utkom från trycket

vattenförorening från fartyg;

den 15 juni i988

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg^

dels att i 8 kap. 5-7 och 10 §§ samt 9 kap. 1 öch 4-5 §§ ordet "tullver­

ket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot " kustbevakningen" i mot­
svarande form,

dels att 7 kap. 10 § samt 9 kap. 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse.

7 kap.

10 § Den myndighet som med stöd av 4, 5 eller 6 § har förbjudit ett

fartygs avgång eller vidare resa skall, om fartyget befinner sig inom Sveri­
ges sjöterritorium, genast anmäla beslutet för polis-, tull- och lotsmyndig-

hetema samt kustbevakningen. Polismyndigheten skall, om det behövs,
vidta åtgärder för att förhindra överträdelse av förbudet. Tull- och lots-
myndigheterna skall, så länge förbudet gäller, inställa de förrättningar för
fartygets resa som ankommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom främmande

lands sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av svensk

utlandsmyndighet lämna far tygets nationalitetshandlingar till denna myn­

dighet.

' Prop. 1987/88; 142, FöU 10, rskr. 299.

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av 8 kap. 10 § 1986:1185.

1001

¬

background image

SFS 1988:437

9 kap.

V

3

Kustbevakningens beslut om vattenförorenings avgift och om förbiid

eller föreläggande enligt 8 kap. 6 eller 7 § far överklagas genom besvär hos
den tingsrätt som är sjörättsdomstol i den ort där den enhet vid kustbevak­

ningen som meddelat det överklagade beslutet har sitt säte.

6 § Kustbevakningens beslut och domstols dom varigenom vattenfö r­
oreningsavgift påförs får verkst ällas genast, om inte annat förord nas eller
säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande . Om verkstä lligheten
gäller i övrigt vad som föreskrivs i utsökningsbalken om allmänt mål.

Utmätt egendom får dock inte säljas utan gäldenärens samtycke, förrän
beslutet eller domen har vunnit la ga kraft.

Andra beslut i frågor som avses i 1 -8 kap. gäller omedel bart, om inte

annat föreskrivs i beslutet. I fråga om beslut som skall underställa s sjö­

fartsverket eller kustbevakningen kan sjöfartsverket eller kustbevakningen
förordna att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Denna lag träder i kraft den I juli 1988.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck
(Kommunikationsdepartementet)

Senaste lydelse 1986:1185.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.