SFS 1988:54

880054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988; 54

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

Utkom från trycket

vattenförorening från fartyg;

den i6 fe bruari i98 8

utfärdad den 28 januari 1988.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 6§ lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg^ skall ha följande lydelse.

6 kap.
6 § Har något av följande utländska klassificeringssällskap, nämligen

American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Ger-

manischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Registro Italiano Navale

eller klassificeringssällskapet i De socialistiska rådsrepublikernas union
(Register of Shipping of the USSR) företagit undersökning av fartyg och
utrustning eller utfärdat ett certifikat efter en sådan undersökning, har
undersökningen eller certifikatet samma giltighet som en undersökning
verkställd av eller ett certifikat utfärdat av en svensk myndighet. Detta
gäller dock endast om det mellan staten och sällskapet föreligger avtal om
undersökning av svenska fartyg och utrustning eller utfärdande av certifi­

kat för svenska fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1987/88:3, TU 4, rskr. 42.

^ Lagen omtryckt 1983:463.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.