SFS 1992:1141

921141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1141

om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot

Utkom från trycket

dumpning av avfall i vatten;

den 16 december 1992

utfardad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:1154) om

förbud mot dumpning av avfall i va tten

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i l agen skall införas en ny paragraf, 10 §, av följande lydelse.

1 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får inte avfall

dumpas vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Dumpning får inte heller

ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett
att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomis­
ka zonen.

10 § Den som beg ått ett brott mot denna la g döms vid svensk domstol,

även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Har brottet

förövats i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väc kas vid den ting srätt vars

domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93;UU10. rskr. 1992/93:54.

2641

¬

background image

SFS 1992:1141

Denna Jag träder i Icraft den I januari 1 993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.