SFS 1992:1143

921143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1143

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

Utkom från trycket

vattenförorening från fartyg;

den i6 dece mber 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg^

dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 och 10 §§ samt 8 kap.

6 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

2 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt Östersjöom­

rådet utanför dessa vattenområden får olja inte släppas ut från fartyg utan

skall behållas ombord eller avlämnas till mottagningsanordningar för olja.

I fråga om andra vattenområden meddelar regeringen eller den myndig­

het som regeringen u tser föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja.

4 kap.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva
att fartyg inte får användas till sjöfart eller, såvitt avser utländska fartyg,
till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon, om de inte

1. har certifikat, som avses i 1 §, eller motsvarande handlingar som har

utfärdats av behöriga utländska myndigheter,

2. är så underhållna att de i fråga om konstruktion och utrustning

uppfyller föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §,

3. drivs i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §.

6 kap.

2 § Fartyg skall undergå inspektion när en tillsynsmyndighet som avses i
5 § anser att det behövs.

' Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr. 1992/93:54.

^ Lagen omtryckt 1983:463,

¬

background image

SFS 1992:1143

Om utsläpp har skett från ett fartyg som befinner sig i Sveriges ekono­

miska zon, gäller i fråga om rätt att företa inspektion vad som föreskrivs i

2a§.

Vid inspektionen skall k ontrolleras att fartyget och dess utrustning och

driftförhållanden uppfyller kraven på ett fullgott skydd mot vattenförore­

ningar.

2 a § Inspektion av ett utländskt fartyg, som befinner sig i Sveriges

territorialhav eller ekonomiska zon, får med anledning av ett förbjudet

utsläpp i den ekonomiska zonen vidtas endast om det är uppenbart att det

har skett ett utsläpp från fartyget och att detta utsläpp har medfört eller
kan medföra betydande skador på stränder i Sverige eller därmed sam­
manhängande intressen eller på tillgångar i Sveriges territorialhav eller

ekonomiska zon.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket får inspektion av ett

utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska

zon ske, om det finns grundad anledning till misstanke om ett förbjudet

utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen och

1. utsläppet har medfört eller kan medföra sådana betydande skador

som avses i första stycket och

2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna begärda uppgifter eller har

lämnat uppgifter som uppenbarligen inte överensstämmer med verkliga

förhållanden och

3. inspektionen är påkallad av omständigheterna i övrigt.

7 kap.
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva

sådana begränsningar av eller förbud mot trafik i farvatten inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon som behövs för att förebygga vatten­

föroreningar.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar såda­

na föreskrifter om läktring av skadliga ämnen inom Sveriges sjöterritori­

um och ekonomiska zon som behövs för att förebygga vattenföroreningar.

Föreskrifterna får avse förbud mot läktring inom vissa områden.

10 §' Den myndighet som med stöd av 4, 5 eller 6 § har förbjudit ett

fartygs avgång eller vidare resa skall, om fartyget befinner sig inom Sveri­
ges sjöterritorium eller, i fråga om beslut enligt 4 eller 5 §, Sverige s ekono­

miska zon , genast anmäla beslutet för polis-, tull- och lotsmyndighetema

samt Kustbevakningen. Polismyndigheten skall, om det behövs, vidta

åtgärder för att förhindra överträdelse av förbudet. Tull- och lotsmyndig­

hetema skall, så länge förbudet gäller, inställa de förrättningar för fartygets
resa som ankommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom främmande

lands sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av svensk

2644

' Senaste lydelse 1988:437.

¬

background image

utlandsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till denna myn-

SFS 1992:1143

dighet.

8 kap.

6 §'' Kan det skäligen antas att vattenfororeningsavgift skall tas ut, får

Kustbevakningen eller annan myndighet som regeringen utser meddela de

förbud eller förelägganden beträffande fartyget som är nödvändiga för att
säkra bevisning, såsom förbud mot fartygets avgång eller vidare resa eller

föreläggande att fartyget skall anlöpa viss hamn.

En åtgärd enligt första stycket som riktas mot ett utländskt fartyg, som

befinner sig i Sveriges térritorialhav eller ekonomiska zon, får med anled­
ning av ett förbjudet utsläpp i den ekonomiska zonen vidtas endast om

1. det är klarlagt att det har skett ett utsläpp från fartyget och
2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på

stränder i Sve rige eller därmed sammanhängande intressen eller på till­
gångar i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon.

Finns det inte längre fog för en åtgärd enligt första stycket, skall åtgärden

omedelbart hävas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobaeus

(Kommunikationsdepartementet)

^ Senaste lydelse 1988:437.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.