SFS 1979:463

790463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:463 Lag

Utkom från trycket

den 20 juni 19 79

om ändring i lagen (1976:6) om åtg ärder mot

vattenförorening från fartyg inom �stersjöområdet;

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs i fråga om lagen (1976:6) om åtgär­

der mot vattenförorening från fartyg inom �stersjöområdet

dels att 16 § skall u pphöra att gälla,

dels att 21 § skall ha nedan angivna lydelse.

21 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen e ller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av

15 §. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

föreskrift som meddelats med stöd av 13 §, om ej gärningen är belagd med
straff i brottsbalken, miljöskyddslagen (1969:387) el ler lagen (1971:1154)

om förbud mot dumpning av avfall i vatten.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1979,

På regeringens vägnar

ANITHA BONDESTAM

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

1034

' Prop. 1978/79:176, JoU 32, rskr40l.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.