SFS 1965:719

650719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J9^5 * Nr 719

Utkom från trycket den 23 dec. 1965

Nr 719

om säkerheten på fartyg;

given Siockholms sloit den 19 november 1965.

Vi GUSTAF ADOL F, med Guds nåd e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med rilcsdagenL funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Ahntänna bestämmelser

1 §.

Denna lag äger, i den mån ej annat särsldlt anges eller följer av lagen,

iniämpning på fartyg som nyttjas till sjöfart i svenskt farvatten och på

svenskt f artyg som nyttjas till sjöfart utanför svenskt farvatten.

Lagens bestämmelser gälla örlogsfartyg endast så^ätt Konungen för­

ordnar därom.

2 §.

För att trygga säkerheten på fartyg skall lända till efterrättelse vad som

i d enna lag, i anslutning till bestämmelser i sjölagen, foreskrives i fråga

om sjövärdighet, anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall,

'astning, pa ssagerarantal och bemanning.

T-n

^

_iiiis}n av fartyg i de hänseenden som behandlas i denna lag utövas av

^jofartsstyrelsen samt, under styrelsens överinseende och ledning, av sta-

oos farlygsinsp ektion. Konungen äger förordna svensk konsul att utöva

utom riket.

arh f

ombordanställdas skydd mot ohälsa och olycksfall i

felsen

tillsynen utövas under samverkan med arbetarskyddssty-

ö\er fartygs bemanning utövas tillsyn även av mönstringsförrättare.

som äges eller brukas av svenska staten och användes

ändamål än att j allmän trafik befordra gods eller passagerare,

lionn^

myndighet under vars förvaltning fartyget står, i den mån

bestämmer annat.

1905.132; L^u 30; Rskr 354.

⬢^58000, ^vensl: författningssamling 1965, Nr 719

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

6 I.

hptr-iffande visst sin g av fartyg, viss utrustnin? ellnr ⬢

förfSS ömtard leslämma, att tillsyn skall alövas av ärsä'£
ordnad tillsynsmyndigliel.

^

fnrrättiiincar far tillsyn enligt denna lag stadgas i_7 k ap.

Siöfnrtsstyrelsen niä uppdraga at saldcynnig att

vid

rdtniu" eller att utom riket verkställa sadan förrättning Svensk k o,,,l

som förordnats att utöva tillsjm ay fartyg ager_ utse sakkunnig attveri;

stSla tillsynsförrättning utom riket eller att bitrada vid sädan förrättdo.

7 §,

Polismyndigliet, tullmyndigliet och lotsmyndighet äro pliktiga alt lå n-

na tillsynsmyndighet erforderligt biträde,

8 §.

Den som verkställer tillsynsförrättning eller biträder vid sådan fo mll.

nin" skall lämnas tillträde till fartyget samt äga göra erforderliga undmOk

iiingar där och taga del av de handlingar rörande fartyget, som fi nnas oni-

^^Förrättningsniannen skall, om det är möjligt, ordna förrättningon si slt

fartyget icke fördröjcs eller annan olägenhet uppkommer.

9 §,

Den som har eller haft att utöva tillsyn enligt denna lag eller med skd

därav utfärdade föreskrifter eller anlitats såsom biträde Tkdd ti llsynsförcyi-

ning må ej röja eller obehörigen nyttja yrkesliemligbet som därigenomll>
vit känd för honom.

10 §,

Ccrtifikat enligt denna lag skall utfärdas för visst f^^^tområde el kH--

av fartområde och för bestämd tid. I ccrtifikat må anges särskilt U '

för alt det skall vara giltigt. Giltighetstiden för ccrtifikat må föriangos

Fartområdena äro:

. ..

a) inre fart: fart inom riket i hamnar, floder, kanaler och

som inomskärs vid kusterna samt fart i Kalmarsund; med tar .

sagts likställes all fart i �resund och på Oslofjorden intill

in-

b) stor Jaisifarl: annan fart än som anges under a) hil e

eller utrikes orter, belägna vid �stersjön eller därmed i sjöfar s ,,

varande farvatten, dock ej bortom linjen Hanslholiu�Lindcsnas

om Cuxhaven;

. |,ori .ii

c) nordsjöfarl: annan fart än som anges under a) och b)i

longifi^^

linjen Shetlands nordpynt�^^rrondheimsfjorden, 11 grader '^as ^

(Irlands västkust) och 48 grader nordlig latitud (Brest);

d) nceanfnrt: all annan fart än som anges under

Nyttjas fartyg i fart mellan utländska orter, äger

det med hänsyn till farvattnets beskaffenhet eller andra for m

vas lämpligt, förordna alt fartyget må anses nyttjat i dar

.W'-'

mindre vidsträckt fart än som elfes t vid tillämpning av andra .

vara fallet.

^

föreskriva att farlvg, utöver ccrtifikat

jW"''*''

jjg, skall ha ccrtifikat avseende visst förhållande, som regk '

med stöd därav utfärdade föreskri fl er.

¬

background image

1965 ⬢ Nr 719

1541

12 §.

Certifil<at utfärdas av sjöfartsstjTelsen, om Konungen ej bestämmer an-

iiid-

13 §.

Fartyg som är försett med certifikat må icke nyttjas i vidsträcktare fart

In certifikatet omfattar.

14 §.

Konungea äger förordna att undersökning rörande fartyg och utrustning,

som företages av utländsk myndighet eller av klassificeringsanstalt, skall

rtodkännas som tillsynsförrättning, verkställd av svensk myndighet samt att

certifikat som u tfärdas efter sådan undersökning äger samma giltighet som

certifikat, u tfärdat av svensk myndighet.

15 §.

Konungen ä ger meddela erforderliga bestämmelser om ersättning åt sak­

kunnig som cn ligd 6 § andra stycket anlitats för tillsynsförrättning.

2 KAP.

Fartygs sjövärdighet och fartcertifUcat

1 §.

Fartyg är icke sjövärdigl, om det ej är så konstruerat, byggt, utrustat och

vidmakthållet att det med hänsyn till fartygets användning och den fart,

vari det nyttjas eller avses att nyttjas, erbjuder betryggande säkerhet till

förekommande av sjöolycka.

passage-

«.u lai I \'y iiitlJliUJl

XUJL

dii.

\

rare. Med p assagerare avses varje person ombord utom befälhavaren, med-

annan som är anställd ombord eller eljest befinner sig

där på grund av arbete för far tjogets behov eller i offentlig tjänsteförrätt-

"'ng rörande fartyget samt barn som icke fyllt ett år,

Farlcertifikat fordras ej för fartyg, som äges eller brukas av svenska

^jifen och användes för annat ändamål än att i allmän trafik befordra gods

passagerare.

^t>

§.

n -

lör farlyg utfärdats passagcrarfartygscertifikat enligt 5 kap., må sjö-

medge befrielse från .skyldighet för fartyget att ha fartcerti-

4 §'

^jöfarlsslyrelsen s kall förklara fartcertifikat ogiltigt, om

cj^" 1

eller dess utrustning ändrats på så väsentligt sätt att ändring-

ha betydelse för sjövärdigheten,

beiv-i 5^

eller dess utrustning skadats på sätt som uppenbaidigen är av

rahoH

sjövärdigheten och skadan icke avhjälpes på sätt sjöfartssty-

"eslanimer,

¬

background image

1965 - Nr 71Q

anna. omständighet Krekommil som nppeubarligen kan

för sjövärdJgheten, eller

föreskriven tillsynsförrältning.

d) fartyget icJwC

D

5 §.

rfi-.t .l-all genast avlämnas Ull sjöfarlsstyrelsen om corti[ikal,t

Farlcertifikat ska ^

giltighetstid gått till anda eller oin

förklarats 0311^0^

Fikat utfärdats.

lorKiai^i»

o

certifikat utfärdat

^

t- . 1 närmare bestämmelser Konungen meddelar äger sjöfarlssljrel.

sefSt'au fsriyg nyttjas till sjöfart utan hinder nv ra d som sägs i del,s

kapitel.

3 KAP.

�&tgärder till förebyggande av ohälsa ock olycksfall m. m.

1 §.

Farlvg skall vara så inrättat och anordnat, alt de ombordvarmide i m öj­

ligaste mån beredes skydd mot ohälsa och olycksfall.

2 §.

På fartyg skola i erforderlig omfattning finnas

^uni, malh

rum, käk eller motsvarande utrymme for matlagning,

^

sjukrum och andra särskilt inrättade utrymmen for de ombo'-d^

personliga behov, bekvämlighet och trevnad, allt av tillräcklig
med lämplig inredning och utrustning,

3 §.

Till förekommande av olycksfall i arbetet skola ångmaskinen^^^^_^^^|^

transmissioner, arbetsmaskiner och andra därmed

, Y^^cnodaf-or^

idningar, ångpannor och andra tryckkärl samt lyft- och ra i ^

tflT* TJO-n-rS f T»-C rtl-l fl r» *-»-i A

T

»'I /\T» 1 1 O

TI Cl ?1 TI Ol* H

II 1 I

I

1.

an 01

X ui an. iuieijyyya aii omiJoraaiisLuiiu aivuuuo

, , cci elk^

fall, nedstörtande föremtål eller ras eller av splilter, -''Y

w elki*

föremål eller heta vätskor eller genom klämning eller s

dl-'

eldfarliga, explosiva, frätande, giftiga eller andra

ljus

genom elektrisk ström, kyla eller värme eller genom

sådana åtgärder vidtagas alt fara härför undgås i möjligaste ^

4 §.

Om till skydd mot ohälsa eller olycksfall annan åtgärd ^YJ,nnlk

eller skäligen fordras, skall personlig skyddsutrustning »v

feuhot tillhandahållas den ombordanställde.

^ v

i'lu ^

För att lijälp och vård vid olycksfall eller sjukdom

m mrd, skola sadana åtgärder vara vidtagna som kunna a

e hansyn till de ombordanslälldas antal samt fartygets -

den fart, vari fartyget nyttjas.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.