620700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 700

Brottsbalk;

gtveti Slockholms slott den 21 cf ece/jiöer 19G2.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riks dageni, funnit

goll f örordna, att i Sveriges rikes lag skall, näst efter handelsbalken, införas

en n y balk, benämnd brottsbalk, av följande lydelse.

F�RSTA AVDELNINGEN

Allmärma bestämmelser

1 KAP.

Om brott och brottspåföljder

1 ^

⬢ 1

v. 11- oi ifjp i ^niian lag eller författning

Brott är gärning, för vilken i denna balk eller i annan «

är stadgat straff som nedan sags. ^ ^

*

oni ej annat sägs, anses som brott

I denna balk beskriven garnmg skall, on J

endast då den begås "PP^^'^\^^^""-y,,.fXi.vå[lat rus eller var gärningsmannen

Har gärningen

från sina sinnens bruk, ma dara^

dlTalhSi Sraftel b«""'°'=VåvfäHning fSr innehavare »v hrfaUning.

villkorlig dom, skyddalillayn. ungdoms

"ande till särskild vård.

^

. jj^jstämmelserna

' Prop. IPC2: 10: L'U -IS,

¬

background image

1902 . iN^r 700

Fiingt'I.so, s[is}>cnsi()ii (IL-JI avsäaniiig äro att uiKse sojn <: ⬢ ⬢>

⬢in 1)0t or noll ( liscijilinsli aff.

_

'

Jij Jiiu dömas till flora jjälVdjdor ftir saiiiina Lroll nmtl

,

.slad-at.

..

.

,

'

Susj>ojisi(>n oJior avaåtlniii^^ adöines vid sdiaii av -mn-tT,

tilli;

Susj>ojisi(>n oJior avaätlni!!^^ adömes vid si<iaii av ann-m n.-ir-i-,

intalade finnes böra döiiias,

' ^"

1*'»''''^rtiJi ,j,..

O

hkal! na<;<)n d ömas i or fkM'n brott, ddönics i;-c)iiousain na föl in r-

uiii ej annat ;tr slad^'al.

*"

-'a lar Lr(it[|>p

Om särskilda skäl äro därtill, jnä ftär (dl ellor flora bi-tif r-

jämie päfölid för mimm brntfslipiiet, sa oek till tVhv^cho

dom eller skvddslill.svn för brotfsli-Iieteu i dvri'd

' "^'iHkorlji

^ id v;!l av pattdjd skall rätfen, mod ialctla^'ando av v.a ^

i -

«U upimillhalla allmän laglydnad, lasta siirsMll Wscciwb vKf

sknll v,.v;, ;,gn ;�~l ,,|| !V:i�~,ja <!on .i;;,,,,!..., :.np..,5s,;i�~g j snmllänä

⬢Msl.ci au giikln

oa.: ;n«iri�~a,,w

2 KAP.

Om Jiiläinplitrbejea av sven.-k lag

dom.sloi. Dclsanina^/'-^dp-ddmos efter .svensk lag och vid svc-i st;

^'"'lesa.Aagaatl (ief

'""''O förövats men skål

'*1

⬢1^1 t)Toi[ jjeean"el nitioi T-n- i

""

nicd hemvist i\svrej,/p o-"

jiicd])uri,'ai'c cdler av nllännin.!;

,

' ;=p't'p-»yonsk l"a- " '-I' viu svensk d..n.sl,.l.

O'^in ansvar enligt la-- so n I"' n i

bmEtslig gärning, vilken ej w r

Kip OCH vid svensk'doinsim

P- ffin'ningsnrten, dönios efter svensk

inedKH-gare eller ta-it I

SmolLcls Iiegacndc blivit .svensk

⬢-idsk eller norsk medhd..,^

V

eller om han är dansk, fin.sk,

^ 1'bcl och ä })r(ji[e} eiiH.'t'vw^^

P^.r, sä ock eljest om Inm

följa fäiigelse i mer än sex n^iw-

_P'lkiiiniiv' ,soni iiif,

-T

9 §.

-^⬢kks et ter svensk la" (ich^ v id\'Protl, dönies även i annat fall äi^

'⬢<⬢111 h an föröv.:]

M ^

dom.stol,

2 o-?, if '

011li(,rdo besättningen ä sädant fartyg och t u

"£if

gpp-o 'lär .u-,lclni,.g �~v krigsinnklcn b^J

b;;.n/:;";g,.pHp.;u,I

i-a.-. .» »y

inedlmrgare oller svensk

on h^;

'^"^"'"^'"Oi.ng e.iier mot ntlänning som ln.<]<^

01' Pdkrättstnoit.

¬

background image

1962 . Nr 700

i §⬢

jlioU anses Lcgunget där den brottsliga handlingen företogs sä ock dnr

iH-ottet fullbordades eller, vid försök, det tillämnade brottet skulle hava fuU-

bordals.

5 §.

�&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller l uftfartv

av utlänning som var Iiefälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget é h

ler eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot u tländskt in­

tresse, må cj väckas ulan att förordnande därom meddelas av Konungen

dier den Konungen bemyndigat därtill.

�lal för brott, som förövats utom riket, må väckas allenast efter förord­

nande som i förslå stycket sägs. Utan dylikt förordnande må dock åt al väc­

kas. om brottet förövats ä svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av

l)etVilluivarcn eller någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg eller

av krigsman å område där avdelning av krigsmakten befann sig eller ock

av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt in-

Iresse.

o §.

Ei må. Hinn rörordnmicle av Kommgea eller den Konungen lemf

I

⬢iaiHll, n��Oll ålalas för gärning, för vilken hon ulom nkel iindergolt straff

eU^r

ätal bär i riket, skall vid bestämmande av

ifj''ncr'f�lindtfiäiafXn flr' glrnto^n är

sladgal eller ock påföljd helt eftergivas.

. iVäga onr svensk lags

la, utöver vad i detta kapitel

enligt vad därom ar sarsltilt

allinSnt erkända folkrättsliga

"kt

stadgat, av övercnskoinnielse Jned fr ämmande makt.

8 §.

Om utlämning för brott f f,,|;f,;i'�~Vt?�ämmande stal UH Sverige skall

Villkor som uppställts

utlanmm^ ira

lända till efterrättelse bär i riket.

ANDRA AVDELNINGEN

Om brotten

3 KAP.

Om brott mot Uv och bäto

'

.d till fängeke i tio är eller pä

Den sotn berövar annatt livet, dömes för mo

,

. t 8 sä..s med bänåni

Al" b rott som ) 1 9

,�~cp som mmure gr

gärningen eller eljest all anse som

lägst -sex och h�gst tm

j I

; t

¬

background image

b

3

1962 ⬢ iST 700

.'5 §.

DOdar k vinna siU Jjarn viil fätlclsen cOler cJjcst a lid d;l h,,,, ,

netlkomston lienniivr

i njtjnåvLd simieslillsluud elicn' ) sv*

£v

diHiivs fö r bavnadräp till fängelse i liögsl sex år.

'

4 "

AV losieriurnrivjiiii^^ soin lorovas nv annan an kvinnan sialv ⬢ n

yrov, (kniics till fångclse, li^gsi nil och högsl sex år. Vid bcclöinw

vida hroUet år grov I sk all särs kill beaktas, om aäniin""cii sT-r^n

dier för vinnings sim il eller ock innel)U]-ii särskild far-i för T

eller hälsa.

'

linans liv

'5 . i

Den som lillfoser niimui person kropiisslniiia. sinkdoni ollcv smärt, .ii

lorsa er Iiononi . vnniinikt eller nnnal sndaiit lillslnnd, döincs reJ m L,��

>lcl till fnngclsc i hogsl Iva ar eller, om lirollet iir ringa, iill böter.

nmili: rai^m iälsfS

"in4.

^J^^ll.^ärskill beaklas, om gär

eller allvarli" sini-dmii n

tilllogal .svår kroppsskada

ö J l^floin eller eljosl visat synnerlig bänsynslösliet eller rå het.

I'oaj- död"tiirfäinmkp"*^m^

imnans död, dömcs för millande iiii m-

^

iaiigelse, lagsl .sex månader och högst fyrfiår.

⬢ * .

sjuk(Cii'sl,m'ej"" finV'4-"'"''?S.

]'='⬢'⬢⬢"" sädan kroppsskada eller

Ull li ölcr eller liV.elsct bö"","'"

'."'""'"'e «" /.Topps.s/endn cWer sjaU'"

Ar brottet 'n-nv^ a-

nuinaflcr.

41 OM, domes tdl fängelse i bög.sl två år.

knipps.skailu ellcn-annan för livsfaru eller fara försvår

'^"n till bulor ollcr^-ängciseTlS

frninkallandc (w fora /orrffl-

fm "l?'I'

''''' kvinnan själv cj åtalas^

�&tal .n sarsidiila skäl fitmc.s påkallat nr allmän -sj^

T'''

förövats å allmän

¬

background image

1962 . Kr 700

av

ruu

;ölJaiKle till kroppsskada eller sjukdom må, om b rottet e?

,

åklagare ondast om målsägande angiver brottet till åtal oKl'

rikaliat ur allmän synpunkt.

^

^

och å tal fmnes

4 KAP.

Om brott mot frihet och fiid

Om någon hemaktigar sig samt borlfor eller inspärrar barn eller annan

111 cd uppsåt att skada honom till liv eller hälsa eller tvinga hono m till tjänst

eller alt öva utpressning, domes för mdnnisA-oroo till fängelse på viss tid,

lägst fyra och högst tio år, eller på Ih-stid.

.^r brottel mindre grovt, domes til! fängelse i högst sex år.

2 §.

Den som i annat fall än i I § sägs berövar någon f riheten, genom_ att bort­

föra eller inspärra honom eller på annat sätt, domes för olaga frihetsbcrö-

⬢ar.dc till fängelse, lägst ett och högst tio år.

�r brottet mindre grovt, dömes till böter eller fängelse i hogsl t\å ar.

3 §.

V!

"�/lrottV;ä?/rfgroverdöme. liU böter eller fä ngelse i h ögst tvä är.

Den som genom misshandel

dömes

brottslig gärning tvingar annan at �

*,

Om någon med sadan

ir

böt_er d ier fa^

tor

ver

alt

⬢ o W^aMni, till böter eller fängelse t bogsi �� ^

rKnt/övar '^SlM

ö^öme? eeb för olaga Iväng, sa-

.111 o rn annan lamna menu-,'-

,-4. ^ov

framt tvånget är otillbörligt.

, ,

dömes till ^ön»else, lags

-

�r hrntt som avses i törsta styc'i

iniruvida brottet ar f^rovt

månader och högst sex år. Vid

ilande till bekännelse eller an-

rskill beaktas, om gärningen mne

^oidyr.

5 §

brottslig gär-

ng"pfsfl? ionf ärl|a.2d£s�°
r egen eller antianr

)t till böter eller fän

Den sorn olovligen

fartyg,

vare sig det är nmh bus, »

i,Srlrten i kontor, fabrik, an-

ter.

, ^Arton eljest obehorigen ^ ^ ^

Po.

Inlriinger eller kvarstanna ^ pjggsplats eller p

. ..

i r

nan byggnad eller

⬢tre tfrovl, domes till fängelse

mes för olaga

andra stycket sa^s «

�r brott som i första ene

högst tvä år.

nan

nin

för

¬

background image

19G2 ⬢ Nr 700

\

Den so m liaiidi^ripliijen antnstar cOlcr inedcIsL skoltlossjiinrf

oJjnd olfei- annat hänsynslöst ]>c{ccncle eljest ofredar annan

dandc till höier cl ler fängelse i högst sex inixnader.

' ^«nties foro/^^

8

Om nägon oloviigcn hcrcdcr sig tillgång till meddelande v'u

pustförsändelse eller såsom telcfonsamla?, telegram eller ann'f t

tainlc är under Itefordran genom allmän hefnrdrin-^sansl-lt a-

lande iiv post- eller lelchcmlujhet lill höter eller fängelse i högsU\V^

Den som, utan att fall är för handen som i 8 S sä"s

u

eller telegram cllcr eljest hcrcder sig tillgäng till iS'ml soin^

seglat eller under lås eller eljest tillslutet, döincs för m/rrntn

hoter cllcr fängelse i högst tvä år.

^ /craaf hw

.

..

in s-

hor försök, förberedelse eller .stämnHn'f fil] mönntci-r,,.^,,. i

berövande eller försättande i nödläge, för^^iniclerlätenliet alt'ax^lf? 17'^^

hroLt, sa ock för för.sök eller förberedelse till ol-ma lvm'/cn -

mes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadg^^^^

^

:;s|SSä£ä3#r ^ B

män svuptuiki Dcfs imn ^.1,11 -u

g'"''Päka""' »"H-

rnnjlva'annni, för 'irolt Tit, fi ®

8°""'"

ätala *

Krsöt dier r6rl.erc,lel.,c lill t' la�� iTöli'"

ö KAP.

Om ärckränkniri

!iått7k7dJesr]Vn7m-7l!^

brotU-lig eller klanders-ard i sitt levaads-

tikbker

iibsätta denne för andras

liglieterna föissvårlbr^

<^Iler var det elje.st med hänsyn tiJl omstäij*

en var sann eller aU T^>.>

/'I>I>gift i saken, oeli visar lian alt uppg^'

'dt hatx hade skälig grand för den. skall ej flömas till

'"ie hi-o tt som i 1 R ⬢⬢

- §⬢

till jiiitar dier fiinsdsoTUt'slTA'

f'""' F"'"'

Sitlei, geiioTfslu iTitMn'8""'i si'"" särsUill Iieaklas, om «ffi'

'Ijool var äjnTl ålr ,« nk''t'l

' vilken Hen Mivit

^niora aII värj Ig skada.

"^^kvmflkt

Jvräukandc tillmäle eller bc.skyHid'»!^

Ar 7

gärningen ej ari«^

brotict grovt, rfönuk i t f -V

f^^oUhupninq till böter.

011 bolcr eller fängelse i högst .se.x jnånader-

¬

background image

1982 . Sr 700

i §.

^ s >

Fortal av avliden sltall medföra ansvar enliöt 1 ellpt- « J J

5r firande för dr efterlevande eller den elS'«fLilian "afS^Ud

som förfhl 11 sod an den avlidne

, livet samt omständigheterna i Ivrigf,

Ivun an ses Icranlva den frid, som bör tiJllconiTna den avlidne,

. ^ § ⬢

Brott som avses i 1 »1 §§ må ej åtalas av annan än målsägande. Förtal

eller grovt förtal ma dock åtalas av åklagare, om inåtsägande angiver brottet

lill åtal ock åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Har fortal riktats mot avliden, må åtal väckas av den avlidnes efterle­

vande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon eller av den som på

tnind av adoption stod i motsvarande förhållande till honom samt, om åtal

av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare,

6 KAP.

Om sedUgkelsbrott

Den som, i annat fall än i 1 §

den-

könsligt umgänge medelst

um"änge med någon under otill-

iies beroende ställning eller övar konsli,,t

^

j,

,^1 hjalp-

börligt utnyttjande av att denne

/Håef..kränA-«n-

löst tillstånd eller ar sinnessjuk eller sinne

dc otiiJd till fängelse i högst fyra ar.

H. hägon .öusflgl Uh,gj0..e

fen.,on öv, 05n.es .v o«-

0.n"gTrninssm.SoV

brottet eljest är att anse som

>

jri

^

4 S.

ten, so.n är under

Har någon l-nsligt umgänge

aderton år och som stål und

, j j^g övervakning.

.

g beroende

rättning eller som eljest f/år mide^uan

den ""4

eller slier .let under "'".y'-lfL�~dom till fSne^'je '

könslidt

simininn, domes för olukt

fyllt aderto..

under

Delsnmnm skall gälla. un.

, , 5 ta

giinge mod annan av sanuna ho

a�~nan a,

omständigheter som angivas I

-

är under ljugoett år.

5

^vkomling. domes för otuk

Har någon samlag uied^nf^^^^^

^r.

nicd avkomling till iatige

"

:

I

i i

i

t

'⬢

» :

I v

ii

¬

background image

1962 ' N't 700

non <oiu luir snmhig jncd siH syskon, domes lör oUiId /ncd

rin-rlso i kö-^sl dl ar.

,

^

\rul i donna pai-a-raf sdys -allcr ^ den som iormulls I51i

�.Isl ola-a iva.uj odlcr på annd otiJlbod.-l sail.

X'

C ⬢

Den sniii berör ];aj'n mulcr icmton ur på sedlif^licLssnrande säU A-

om i^åniin-en ej år belagd med slraid' enligt vad förut i detta kapitel äTS

fur o!iil-U'qt belcaulc till böter eller famgelse i högst ett ur.

Ddsamnui skall galla, orn någon blottar sig för annan på sätt som är 5

nal ail väeka anstöt eller eljest genom ord dier handling som uppeokf

^ärar tukt ocli sedligiud uppträder anslölligt mot annan.

^

7 §.

Om någon vaocmiissigt eller för atl bereda sig vinning främjar eller ii.

nytljar annans oliikliga Icviuidssiilt eller om någon förleder den som änic-

der tjug(teSt år till sådant levnadssätt, dötncs för hopplcri till fängelse;

högs! fyra år.

�r i)rottet grovt, skall dömas till fängeksc, lägst två oeli liögst sex år, Vi i

l.'cdumandc hnnivida i.Mollet är grovl skull sär.skilt bealda.s, om gärcingE.

]mmnen främjat oiuktig! Icvnadssält i större omfattning cllor hänsytisfe.

utnyttjat annan.

0)11 någon för att J.-ercda sig .siirskild \'inaing fruinjur tillfällig könsforkb

deise mellan andra, dömcs för frihnjdixdc ao vliiki liil böter eller fängeki

bögst .sex månader.

8 §.

_ Don som gcnnm alt idlova eller giva crsätlning skaffar eller söker skat a

sig tillfällig könsförbindclse mod någon som iir nndov aderton år eller, �B;

han är av .samma kön, under tjugoett år, dömcs för [örförelse fHi u ngdom

til! bösci" elic !" längc-lso i högst sex niunadcr,

...

^

.\ns\ar som j delht kapitel är stadgal för gärning som begås mot a agon

under MSS ål der skall ådönms även den som ic.kc insåg men hade skälig^'

leunmg antaga alt den andre ej uppnått sådan ålder. ^

10 §,

ror försök till våldläkl, våldförande, otukt med barn cllcr oltikl

1,11 �~�~ sva,- onll.l v�~<l i 03 i,,,,,.

¬

background image

1962 . Nr 700

lo46

7 KAP.

Om brou mot familj

1 §.

Ingär den som ar gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den

som år gift, domes lor tvegifle till böter eller fängelse i högst två år.

Om någon gifter sig med den som till följd av sinnessjukdom eller till-

^

fiillig sinnesförvirring eller av annan sådan orsak ej äger r ättslig handlings-

fönnåga, eller om någon ingår äktenskap som på yrkande av andra maken

kan för villfarelse eller svek dömas att återgå, domes för olaya gifiermål till

böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om någon tvingar

annan till giftermål.

3 g.

Den som imdcrsticker eller förbytcr barn eller eljest genom att avgiva

oriktig anmälan till myndighet eller underlåta anmälan tillvällar sig eller

annan falsk familjeställning eller berövar annan bans rätta familjeslällning,

dömes för förvanskande av famdjestäilning till böter eller fängelse i högst

två år.

4

Skiljer någon obehörigen barn imde^- femton år från

^om

nåden, dömes, om det ej är brott mot frihet, for egcnmakhghet med horn

oieMriscn

.g

barnet och därigenom själv tager sig rat .

För försök til. förvanskande av faiuieafö.lning dömea ... unsvar enH^f

vad i 23 kap. stadgas.

0.agn gmcrnaä, må ej å.alas, med mindre för gärningen Uivii döm. .

återgång av äktenskapet.

åklagare, med mmdie atal i

Egonmäktighet med barn må ej atalas

nos påkallat ur allmän synpunKt.

8 KAP.

0�~. stöld, rån oeh undra tillgreppsöruH

Den son. olovligen fuf^

dci, dömes, om lillgrcppel innebur skua

^

^

�~

-15 Sä"s med hänryn Ull del

dömas Ull

inn^s^^di^bS vij i-g.-

botor eller fängelse i boc,s

makar, syskon.

Stjäl någon från d5dsb^.-i

f i^otsvarande förhål­

föräldrar och barn, de so P ^

öräidrar och barn, de so f

. .gr2,iVr 700

47S-02S000. S,.nskk'^rfaUmn,ssamim^9<^'

¬

background image

J SK;

I9C2 .

700

'

Inmlo cl li?!- In stcrtoriifdnir och foslcrharii fran varaiuJra ID , i

ho, (Ionics för bodrälcl lill Jiölcr cllor föiij^clse i Jiö<(st etT" ^

ilöiiics ock, om na-on stjäl lösöro vari lian äger dd. Medverl-' fT^'"^ H?'

och ^äillcr vad nii är sai^l näi^nn av dem, dinnea jämväl ens£

för liadräkt, dock ej den soju liandiat med njipsäl att

-ripna.

'

sig ( Jei ^

4 §.

Ai-hrotl som i 1 eller � § .sä ,gs all anse som aro\ t, skill f .

mas liil fängelse, liigsl sex niänadcr ooh högst s(.'x är '

\'id bedömandc hiu'uvida hrollot ur grovl skall 'saVskiit !

föiövals medelst inbrott eller avsclL sak ^'^om någon har T,ä

mamicn ^⬢an^ försedd med vapen, sprängämne eller mm ,i'

medel el e r om gärningen oJjest smril av särskilt farlig a^ mLli k 1

Mtrdo eller innelnint synnerligen kännbar skada.

~

" ^Lvdatij,

i-'Cn som stjäl medelst vald a person eller modol.n

.

ande fara eller, sedan han hcgätl slöld och anträffats nä "h

hän;.

S.K m«l sglMil val,l elk-r |,oi ii|| niolv;ii-n mol .ö.i so,,t vm

gi ijnia, dumes^ för rdn lill f;in"^else, lä"sl oM

i ⬢⬢

kaga dot |i|i.

^kall gälla, om nägon med sadaiil" väid ^dler T (

-

'^tsamin;

iinderiaicnliet son! inn^äT än ,

' ^

till handlk;

hen tx nngne eller nä-on i vars släilo i

och sk ada lö

»an.

i

yttjal

haäskaffnbgsmeg^^^^^ ^mnmotorfordon eller annat motordrivd

⬢straff enlim vad f/ - ,1 " , V"

dönies. om gärningen ef är k te?

'"/novmcd."/ l iu'fän-eise 1 1 ⬢ ⬢ "p^/''J^'ipitel är sagd, Kär fillarepp av [artshjl

krotlel gnni dö , .Jim

är ringa, tiH D oter-

-

h 'tomes tdl langelse, lägst sex immader och högst fy n^är-

SOJllj ]

TMII "

^

'»S.I- (.cl, ]�~.�~1,,�~, oll�~. ,'H;"1 gg'V'" ' '".clld katiilcl 0,1,K,-males, plovii?

"Oif/c (ill

,,[)

f.-jj. ,, | '' 'n'ppc,- Iio^.ol, (lunu-.s för cgcnmiVMsUd.,

" nyon �~1�~�~ (il|g'⬢g.'y, ⬢

»ox �~�~-,n�~<lc,-. DoLsir,,,.,.,, stall 6*

Ics olovlig,.,, I-Iil.lm,-

("ll.i-lil.,;,, ollor lirvlii läs filer »"»"*

»alä Iiili.Irn,-

" geller �~e|c ,�~�,I v,,1(1 eller hot»»

-⬢ ⬢-"»»' «.(.v,,

«i''S;:;;d;ruH

i,esu,ii�~o

rsu, dä»»

' J-ärfsl sex méiindf,-.

''"

»"»r

dömos fii,- otouiiq

Iva ar.

S SSS^rrsrsiDat

¬

background image

\

1847

11

1962 . Nr 700

r.

Tager någon i skog eller mark olovligen så dant som avses 1 12 ka p 9 s

andra stycket och ar ej brottet enligt vad dar sägs att anse som tlthJ

,];all A-ad i detta kapitel ar stadgat angående tillgrepp äga tillämpning

(lör någon inträng i annans besittning av^ fastighet, såsom genom att olov-

laStl gliet

i4aLcn,

v

1 O

rande eller självtäkt äga tillämpning.

12 §.

Inir försök eller förberedelse tUl stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till­

grepp av fort.skaffningsmedel eller olovlig kraftavledning, så ock for slämp-

fin" till eller underlåtenhet att avslöja råii eller grovt rån domes till ansvar

eiiUgt vad i 23 kap. stadgas. Skulle tillgrepp av fortskaffningsmedel, om

hrot'tet fullbordats, hava varit alt anse som ringa, må dock ej dömas till

ansvar som nu sagts.

13 §.

Har annat i detta kapitel omförmält brott än grov stöld, rån eller grovt

rån förövats mot make eller trolovad till gärningsmannen eller ti annan

vid brottet medverkande eller mot syskon, skyldeman i rat upp- ^Ikr ned-

sti-andc led eller den som i första svågerlag lika nara ar eller mot den, ill

vilken gärningsmannen eller annan medverkande pa grund
i ,�~ols?ura>ufe förl,ullande, eller mot

'eto

aldmjurc väclva åtal allenast om brottet av målsägande ungues till åtal
ock åtal finnes påkallat nr all man

medverkan anses jämväl

Vid tillämpning av vad nu sagts skall såsom medverkan

J

häleri och liälerlför-scelsc.

f) KAP.

hcdrä-eri och annan oredUgbet

¬

background image

,

1%2

Nr 700

J

niivsiinniiou uiisslH-iikal aUniänt rOrlroemlc dier bcgagnal falsk k "

Xrvil^elcdaniie boklorinj; eller om i^armngcu eljest varit av

lifart. avsell la^tydande varde dier inneburit synnerligen leaner.

S.

Den soiii vid avtal dier annan rrdtsliandling begagnar sig av nW-

Iräiignial. ofdrsläiid, lätlsiiinc dier beroende ställning i förhållande i i?

liononi till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande ti

vederlagd eller fur vilken vederlag icke skedl nlgå, dömes för ocJter i i !

ijöler dier ningdse i iuig'sl Ivå år,

,\r Inottel gvovl, dunios till fängelse, lägst sex infinadcr oe.h högst fyrak

C)

Don s om kö])er något, som år frånliånt annan genom brott, eller ti l godi^

gör sig del dier eljesl därnicu lager befattning ägnad all försvåra dess åle;-

slållande, dömes fur håVrrf till fängelse i högst två ur dier, om gämingfr

är ringa, till höler eller fängelse i bör,si sex månader. Detsamma skall gäl j,

om någon bereder sig olillijörlig vinning OiV a nnans brottsliga förvärv, ö

ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat dylikt sätt kävdär

genom brott tilikoimneii fordran.

�&r broltd grn\d, dönics till fängelse, lägst sex inänudcr och högst fyra k

7

Om gftrniiigsnuinncn i fall som i (5 § siigs iekc insåg men hade skäli-

anleciiiing antaga att brott förelåg, domes för hnlcriförscchc till böter el fr

högst sex månader,

hör h.deritörseolse skall ock dömas, om den, som på sätt i G § -Wgs

1*^'?/'--I-

brott varigenom egendomen frånhändes annam ("j dsåg®

imde saalig anledning antaga alt brott förövades.

"PPgm'^fd-

allmänheten sprider

H r . dLK rnn

värdepapper eller

^ rin#

bil böier. '

langokso . högst två år eller, om broUd

.

eller ph gr^nmlPv sb?'Pm

bildande av aklicdiolag eller

férJj"

^'Ppsälbgen dier P r

"1"^

sär.skild kännedom

P *

bdcn eller fördaPts^iP ^^-bdsamlmt offentliggör eller eljcsj p

f-bMots mlressentcr sprider vilseledande'

|

v

r

niin

eller

lig

4 g.

Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller undr.»,,

l)"l som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tv,?'

dier mVmn i vars .ställe denne är, domes, om ej hrottct är att an.PP'

råa eller grovi rån, för iilprrssnintj till fängelse i högst två år eller ''

iirdtel är rinea, till bölcr.

j

�&r broUd grovt, dömes till fängelse, lagst sex månader och högst se r ar.

c

¬

background image

1862 . Hr 700

io*tv

vpiUa bedömandet av foretaget i ekonomiskt hnncaon,ir> u j- -

fHta s kada, dömcs såsom i första stycket sägs.

därigenom med-

�r b rott, som i denna paragraf sägs, att anse som grovt, domes till {ändel­

se, l ägst sex mmiader och högst fyra år,

ungei-

10 §⬢

Mottager någon, for användning såsom påtrj^kningsmedel vid krav, hand-

ling som ar

upprallad for skens skull eller eljest oriktig eller ock

check utan tåclcuiug, dömes för ockerpaRtning till böter eller fängelse i

liögst två är.

. 11 §⬢

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning

eller ocker dömes till ansvar enligt vad i 23 kap . stadgas; dock skall vad

i 23 kai). 3 § sägs icke gälla i fråga om fö rsök till utpressning.

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri dömes den

som för att bedraga försäkringsgivare eller eljest med bedrägligt uppsåt

skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma skall gälla, om

nU'^on med uppsåt som nyss sagts söker åstadkomma sådan skada. Har

han innan skadan inträtt frivilligt avstått frän att fullfölja gärningen, skall
han vara fri från ansvar.

12 §⬢

.

�~

Vad i 8 kap. 13 § sägs om inskränkning i åklagares åtalsratt skaU^a^^^

motsvarande tillämpning beträffande annat i detta kapitel omformalt brott

än grovt bedrägeri.

10 KAP.

Om förskingring ocK annan trolöshet

Om någon, som på grund av a^1al,

egen-

ställning fått egendom i besittning foi a

fjjiäcrna "sig eg endomen eller an­

domen eller redovisa för denna g^"X^Mdtä"^för att kunna fullgöra sm

norlcdes åsidosätter vad han har *

vinning for honom och skada for

�r brott som i 1 § sägs

^Vm

r H an sUöm grovt, skall för

/arså-mffnn?

Om brott som i 1 § sägs ar ^

högst sex år.

om gär-

dömas till fängelse,

m

är grovt

falsk hand-

Vid bedömande ^^"^""^'^/^nsvarsfull ställning

av särskilt

gsmanncn missbrukat ansv

gärningen

],ännbar skada.

heller vilseledande

Xr inneW'd synnerligen känn

ig art, avsett betydande v

...mdorn, som

tarhg art, avsett betyaauu.

egendom,

, . Afla kapitel är sagt,

j.-j.jje|i^ilen

Den som, i annat fall än förut

varlgenoiji

han bar i besittning men ' xpntommer

norle'des berövas sm ratt,

eller tillförsäkrad eller ejjest td

'ienne anno^

år.

egendomen frånhändes

.md e

f^ogelse

<iömes för olovligt förfogande

¬

background image

19G2 ⬢ Nr 700

1S)()

T) §.

Om iu'iaon, som po lifund av rra-trooiKlestiiilnmg, vare sig det är i n

Olorousldhl tjfinsl. soKSom ^sslomau eller cIjesl fått ull för an�

rkouoinisk angelägenhet eller (na tillsyi a skötseln daruv, missbrS, f'

hmi-dicl att föjeiråda Jnivmlmannen eller cljesl sm iortrocndestälh- ^

(i-dimmom skadar Imvudniannen, döiiics, om gärningen icke arhflS^^''-

straPl" enligt t�O

IfoWshct mof havudmnn till böter eller fän

liöost två år.

l[j

� ^

.� --

. � -�

...^1,4 skado.

MisslnmUar någon, som lått alt sköta rättslig angelägenhet för annan lii

iörlång för huvndjiianucn sin röriroendeslällning, döjnes enligt vad i fä rji

sivckct sägs, ändå :\tt migclägenhclen ej är av ekonomisk aid.

§.

Den som, i annat fall än ftlruL i detta kapitel är sagt, genom inissbnl:

av lieliörigliel alt i annans slällc förelaga rättshandling skadar denneeliti

med luissbrtik av IndiörighcL all göra gälinudc .skuldebrev eller dylik hani

liag kräver vad annan tillkouinner, domes för öe/mrf<7hcks-n7i>såra/: till böt r

eller fängelse i högst Ivå äi'. Detsamma skall gälla, öm någon fordrar befäl-

ning Jämlikt ImiuUing som ej blivit ulgiven ericv för gäld .som redan är g ul­

den eller ock Inåvcr att utfå gods som Imu I'edaii bekomnut eller mot fev

abcrvo]mr kvilto .som icke utgivits.

7

Om någon olovjiggm j)riikar annans sak, som lian liar i besittning, och där-

Igenom vaitar skada eller olägenbcl, dömes föjr olooUgi bnikande lill böter

eder fiuigclsc i högst sex luunade.r. Detsamma skall gälla, om innehavfir?

a\ jslrghel brukar denna till men föi' annans riitt därtill genom alt olodi-

gcm hygga, gräva, plö]:i, upplaga vag, låta Icr-eatur heta eller vidtaga a nnan

dylik-atgai-d.

^

S

om skvldiglmt ati tillkänna^

tlnrn r V'

cllcr lillfälUghcl

a

|

d .'

Underlåter man odt fnligorg

imd

' 'T

tillag,la sig godset eller förfar man e lf

godset pu satl t - f § sägs, skall giUlu vad dar är stadgat.

'"""v

nnitsvarando'tiitöi-li^ .^ngs om inskränkning i -åklagares

giov förskinörbw^^a '*^4annat i detta'kapilcl

g '

som grov.

' " ^

-sachin Irolöshcl mot luiviulinan .som a

"'"g geiHun avHrann'?i^'' -M^^

kommit i gärningsmammns .

l>rvkaliat ui- ailöv-n

>>i<lagurc, m ed mindre åtal av sarskdda

aum.m synjnmUi.

JL3arj�� 3 c:

¬

background image

1962 . Nr 700

'

1851

1

11 KAP.

Om gäldcuärsbrott

... .

1 §⬢

Giildcnär, som forstor eller genom gåva eller annan liknande äteärd av-

händer sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på Mänd

eller lorvarrar sitt obestånd, domes för oredlighet mol borqenärer till fän-

else i högst två år.

^

Galdcnär, som vid konkurs eller offentlig ackordsförhandling utan kon­

kurs eller i förteckning till utmätningsed förtiger tillgång, uppgiver obefint­

lig s kuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej uppgif­

ten rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet,

dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om gäldenär

i saniband med annan exekutiv förrättning åberopar oriktig handling eller

skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrätt­

ningen tagés i ansprålc för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som, däi konkurs är föreslående, ur riket bortför tillgång av

betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, sä ock gäldenär,

som i konkur.s undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen till­

gång, döraes likaledes f�r oredlighet mot borgenärer.

2 §.

.�r lirolt som i 1 § sägs att anse som grovt, slcall for groo oredlighet mot

horrjenärer dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex ar^

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skal särskilt

Hären beedigat oriklig uppgift eller begapat talsk

dande bokföring eller om brottet vant av betydande omfattnm^.

(iiildenär, som fortsätter rörelse

utan motsvarande nvdta för rörelsen

eller ridtager annan

äventyrligt företag eller l^ttsmnig

sådan åtgärd och som

för vårdslöshet mot borgenärer tiU

kallar eller förvarnar obe.sland, domes
fängelse i högst två år.

^ff.nflia ackordsförhandling utan kon-

(läldenär, .som vid

iv arov oaktsamhet fortiger til-

kurs eller i förteckning till

annan sådan oriktig upppt,

gång, uppgiver

beedigas eller eljest la^-

donics likaledes, om ej "PPf t

^

mot borgenärer,

ges till grund för förfarandet, for ^arosiu

^

j u«t.u-^r eller ställer säkerhet

, Cäldonär som, .14 konkurs ?.' »^^tnnfn�ädan.MgSrd och därlgen��.

tör borgenärs fordran eller vi �~ 0

domes för mannam

u�~'.f

'S��

.r mcnnumdn mc. ho.

5 §.

i.»c«tnhet honom åli^anoe

�&sidosätter gäldenär upps««8��,'"l7släl!Singen enl rärelseos g og "J

hoklöringsskyldighet pä säd.ont oatt

¬

background image

m-

1962 . Nx 700

iu-korcl o ljrr inställt sina Jjotaljiiiigar.

(5 §.

Fur iorsök att, sasoni i I

tredje sLyckeL sä"-s nt-

i

(löines till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

'

ti

/ .§'⬢

Begär den som är i gäJdciiärs ställe gärniiio snn^ i

,

iiati dömas säsom vore lian sjäh' gäldenär.

^

^^'apitel sä gs^sp^;,

Borgenär, som i lall varom lorinäles i 4 S fa'mf

i = i

,

K'iidmng, .säkerluU ellor annan iormfm, ddmos^^för nicdimK

ondast om han lij iikar otillbörligt Imt eller otilllmr m-f

a

^

JumdJar i hemligt samiorständ med gäldemä^

eli;.:

12 KAP.

Om skadegörelsobrott

3 §.

'"1 �� «" Mr��»..,

nåder.

po re/se tdl böter eller fängelse i högst sex raä-

nm.ständiglicter vid IjrotVet

Iniiisvn tilJ skadans olmtydligbet och övrigi

som ringa, skall fiir

dömcsiilt

nv x'axamlc tr;i(] ns rn-nn^^m*^ .

träd eller glis el er,

nck vindfiiiic^ sten

j,.ollon,

nötter eller kåda dier

1'omes för ävcrlani''oin t v n ,

sadant, som cj ar berett till br ak

o^riga omsläiidiglie[(.j. gj.

ansc"^ ban.syn till det tillgripnas värde o cti

t-'iii brott .som ils t"

⬢⬢

"

^innnis till föngelse i^iöIK

^ör fjroo skadegorek

ti 11 (In 1

v

<11*

dr-d'l"f"

särskilt beaktas, o in av

babbat .sak av stor koltiireb m!''!

liv eller halsa eller sbadij

ar M nncrlig(»i) käimlmr

v^konomisk betydelse eller om skadan t

⬢' ager num olovli"

''-��> slia .las tlärb

pl^mfi-inM CIUT ; iver .-.nn»» äS '-

lor togdudc. tw (dovUg vdg till böter.

För försök ellf.t- f .t

o

av.slöja s ädaul broft'^Jr,

^'^adegörelse. .så oclc tor aiidcrlå^'

tHI ansvar enligt ^ad i 23 kap. siadgas.

l'''&iU>t

l>roltet endast

-'Urnan synpan]-^ ^ fdenast om åtal av särskilda skal tm .

v®^::s-E3csajpi

¬

background image

1962 . N, ,00

,3,3

[

n KAP.

Om aHmMnfarliga brott

1 §.

1 S-

Om någon anlägger brand som innebär fara för annans liv eller hälsa

eller for omfaUandc förstörelse av annans egendom, domes för mordbrand

till fängelse, lägst tva och bogst åtta år.

2 §.

�r brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov mordbrand dö­

mas till fängelse på viss_ tid, lägst sex och högst tio å r, eller på livstid.

Vid bedömande linruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om bran­

den anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller el­

iest inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild bety­

denhet.

3 §.

3

Den som åstadlvommcr explosion, översvämning, ras. skeppsbrott, flyg-

cllcr lågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för

⬢mnans^liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom,

cllpi- P

4 §

Om någon förstör eller skadar egendom, som

e^

rikets försvar, folkförsörjning, räbsskipning eller on
rät thai lande av allmän ordning

Iv ar�raft eller uppma-

gärd, som cj innefattar allenast

fnin^en

ning därtill, allvarligt stor eller

Sr Detsamma skall gälla, om

(lömcs för .sabotage till

annan åtgärd som nyss sagts, allvar-

iiagon eljest, genom skadegörelse

ggej. användningen av tele-

ligl stör eller hindrar den allmanna ..

uiöi^medel eller av anläggning för

g^af, telefon, radio eller

ailinänlictens törseende med \ätten, j

^

<;kall för grovt sabotage dömas

.är brott som i 4 §

Y.l^niuf^hä^st tio år, eller på livslid.

till fängelse på viss tid, lägst två

särskilt beaktas, om

-

Vid bedömande Iniriivida brottet af,för flera människoliv eller for

igenom framkallats fara för nkels sakeihet,

oseiKlom av särskild bclydenhe .

Dv�~ so.n av oakisaml.et genan,

lur allmiinfiirhg ""erfs'"®'"' '.jnnolse. i högst tvä är.

�r hrollct grovl. dan,=s t,11 fa �~ ^ ^

110 år , eller på livstid. \

^^^2. Nr 700

'179 �G^SOOO. S 0enslc /6rfö»nmi7S

I

i':

¬

background image

I3rj4

1�G2 - Nr 700

I.cakhis, om del skcEf JIHHI iijipsåt ;di .skada annan till n., �~ ⬢

om manga 7iiänniskor nlsatts för fara.

^Oer.

O ^ ,

Fram kallar lulgon allmän fara för djur eller växter mea i

nom all överföra clJcr spiida elakartad sjukdom eller

.skadedjur eller ogrä.s eller pä annat dylikt sätt, domes

ier eller fängelse i liög.st l^ä är.

'

'

i^rgd *

�r hrotlei. grovl, skall dömas till fängelse, lägst sex mänoa

'

är. Vid kcdöniande hurinida brottet är grovt skall Virsl-ift K

skcit med up]).sä[ att skada eller om egendom av betydande

^

för fara

begär nägon av grov oaktsainhet gärning som i 7 oiip,. <? c

^ ⬢-

Jor mnhloM mvd gifl eller smillänuic till böter eller fan^fse

TI

-

Har nagon, utan att vara förfallen till an.svar enligt vad förnt i

pi el ar sagj, Md handlnnando av eld, surän^ämne ollf^r mn H

l«lcs Irainkallal fi.ra för I,rand cllcT ofärd 80.11°'! 1 S dier s's

��ligt J, 2, 3, o, 7, 8, 9 e ller

inä iliimas lill liiKh-l-arc s rafr^'P

r

nlägenliet upp

dömas till lindrigare'.rtrofT .'in f-

i

�^irnmgon ar stadgat; dock,,

äi- fängelse i tvjf är eller därövm-^ V

straffet för brottef

Madgut sväraic strntr .'ni p-

,

.

rmga och är för gärn

' sliaff an hmgclse i clt är. skall ej döjnas till a?isvar,

albnäafaiäig

stami)Iiiig till mordbrand, grov mö .

eller sjuitia eller tbf Vr.'-

brovt sabotage eller spridande

bi'ett domes lil[ ansvar

mulcrlätenbet att avslöja S

' ⬢ ° ' Jtggl vad j. 20 kap. stadgas.

H KAP.

Om forfalsbning.sbrott

Den soni, genom "iit "ii- *

^

i

gtnioin au falskeb-en'verklig eller diktad, persons n

O amstaller f.^j^i^ urk'^uid éu

nnmins undor.skrift eller anno

A'vV'yl' dömcs, oni äl.^örde ⬢

l^^lskcligen ändrar eller atfyll..

/-'Pgäskm/pf; till fiincreici. ; V"

fara i bcvi.sbämsccnde, för nr.

Såsom iirkimd

är.

appröitais^^fuf^/ '''-' '^""0'akt, skuldebrev, intyg ocb

^^Cilimalionskorl b

betydelse såsom

.1

och dylikt bc\'isinärke.

�r lirott .som i l s ⬢ ⬢ .

- §

<I5.nas (ill l,iilcfonV"f-siu.Il for fötun^sknm

"

'^'"Kclso i hilgsi sDx niunaHer.

¬

background image

1962 ⬢ Nr 700

1855

^

I : .

⬢ I » i

i. I

Vid bedömande huruvida brottet ar ringa skall särsTcUt J .,

Kunden är av mindre vikt, såsom kassakviUo kontraSll f

tagningsbevis, eller om gärningen skett for alt förhjäipa någonTill

g §

Om brott som i 1 § sägs är atl anse som grovt, skall för ^roi; iirkund ^för-

jahkmng dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex

'

VidbcdömandelmruvKla brottet är grovt skall särskilt beaktas, om för­

falskningen avsett myndigbets arkivhandling av vikt eller urkund som är

särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen, såsom obligation, aktie-

brev eller inteckmngsbandling, eller om gärningen eljest var av särsldit

farlig art,

A R

5 §-

Om någon nian lov anbringar eller eljest förfalskar annans namnteck­

ning eller signatur på alster av konst eller konsthantverk eller på annat

dvlikl verk ocli därigenom giver sken av att denne bestyrkt sig rara np-

hovsman till verket, domes för signaturförfdiskning till fängelse i högst tva

år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst

månader.

�r brottet grovt, domes till fängelse, lägst sex månader och högst fjra år.

G ^

Den som eftergör inom eller utom riket gällande

eller annorlcdes förfalskar sedel eller mynt, domes

k

jj fängelse

till fängelse i högst fyra år eller, om brottet ar ringa, tdl böter eller tan^ei

'

til, fängelse, lägst tvä ocl. högst Mia äs,

Eftergör någon gällande frimärke,

värdemärkc eller

ligt eller för allmänlieten avsett

^ ^^j-Kning på mätt, vikt, vara,

ock offentlig inländsk eller

Lon falskt sådant märke eller falske­

handling eller annat, eller

' "elicst sådant märke eller

ligen äkta märke eller föj-falskar någoii

ta, dömes, om åtgärden

om brottet är ringa, till boler e

ning till fängelse i högst tva ar

.

fängelse 1 h ögst

rnänader.

månader ock ho�~

.

�r broltct grovt, domes tiU

'

R S.

,

cnm kan

'11:

⬢' 'Of

⬢; t ⬢ ' ⬢

⬢il

:iL'

i ii ⬢

V'.

. ! i ⬢'

i -i''

; J ⬢ ;⬢!

; .!!

; i'

: ⬢^⬢1.

⬢ ^ ii:

\

⬢ I ⬢

⬢ -I:;-

! I

⬢ ;i

⬢ ii

⬢ I

n:

' i '.

V }<:

L

v

h

¬

background image

IDG-J ⬢ Kr 700

IS'it;

s�~�~. fsrfrfsknls på såll ov;... sågs. dSincs, o,« älgärdc,, i,,,.,,,-

i Prvisliiiiisremlc.

lorfalskadc susoin l,,�~i<,

-joil fr.rf:ilskn!J]gcn.

^

])⬢H^ ^on >. i nr.naf fall an i 9 .siigs, l)himl alhnfmhclon spridei' nå^,Q| ,

Paa furväxlas mod £,dilln!uk> ponningscdcl mpL -eller offenUi^i 'J

aiärlcc, tläiaos f.ir olafia upridandc av cflvrbildmntj till botcr.

U §.

Ilar n;bc;<ni. som ädra^il sig ansvar enligt vad lorul i dottn kapitel ärs(,.|

imaui a\sevärd alägcnlud iippkoinniit frivilligt avvärjt den fara i hi\l'

luiasecndo som gärningen innebar, ma dömas till lindrigare straff än ^

gännngon är stadgat. Var faran ringa och ar_ för gäniingen ej sladfjat svj.

ra.ro slVaf f än fängelse i sex nränader, skall ej dömas Ull ansvar,

12 §.

Fur försök dier förhcreddse till urt^undsförfalskning, grov iniiiindslör-

falskiiing, mulorlryckandc av nrkund, signatnrförfalskning, peninngtor-

falskning, inärkcsförfalskning, förfalskning av fast märke eller krnliayr

av vad sam förfalskats, .sä ock för undei-Iätenhct alt avslöja penningföt-

fal.skning dömcs till ansvai- enligt vad i 23 kap, .stadga.s. Sknlle b rot I ei, om

dd fnlllJordaLs, liava -^airil att amse .som ringa, mä dock cj döinas till S B-

svar enligt vad mi sagts.

]ö K.VP.

Om iiumcd, falskt iital oeli anuaii osajm utsaga

.1

.

Om nägon mulor laga ed eller under försäkran .som avgivcs i

slalk

lämnar osann uppgift eller förtiger .sanningen, dömos för waned till la ngelsc

i liögsL f yra ar dier, om brotlot^är ringa, till hötcr eller fängelse, i kö.gsl s»

manadcr.

�&r hrollet gra\ t, skall döma.s till fängelse, läg.st t^⬢å och högst

}It

bcdmnatulc liaruvida brottet är grovt ".slcali .sär.skill benklas,

X

med nppsät att oskyldig skulle laiias [iil ansvar för allvarligt bwU cl ier

eljest .synnerlig skada tillfogas ammm

2 g.

inrndfi'T

rsanningsför.säkran i rällegäng

I

n

^e.nningan, dömc.s för osann parlsntsagn

djjsw

niäni^^

m-nUet är ringm, lill ],öter eller fängelse r hOp

gärning som i 1 eller 2 1?

»<>i oaar,va;n uhana till b;>tcr dier fängelse i högst sex manadcr.

'⬢ 1-3 §§ «"⬢» ttk"> Lciytk-lse fö''

SMninlcgaäVnil!.'

"t"'''

liiilin.-il osali.i l'lk>S!tl gif^nslä»'

'il

¬

background image

1962 . Nr 700

i t

1857

. t

5 8

'⬢ } '

Vilckcr någon åtal mot oskvMie med

ou ^

i

Ull a nsvar, domes för falskt åtal til] fänselsri höesMvIT''

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex mSer

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse

cov

s ^

r.

fyra år. Vid bedömande huruvida broHet ät

sM åät,Klt''? uT'

�~m^.ätalel nvsclt allvarligl broll eller innetatlSl missbruk av"Ls?eS

" fjen so.n väcker åiai ehuru han icke har sannolika skäl därlill, domes för

obefogat atal till böter eller fängelse i högst sex månader.

. .

6 §.

! :

Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt alt denne må bliva fälld till

ans\'ar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brol-

'

tel är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

i

Om ban icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne

var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst

sex månader.

^ §.

Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller an­

nan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver be-

i

svärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande oraständigbet,

'

dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, for falsk till-

j:

viielse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller

⬢;

fängelse i högst sex månader.

r

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var

i

sanningslös, dömes för vårdslös tiUoitelse till böter eller fånge sc i
månader.

Förvanskar eller undanröjer någon bevis med

va fälld till ansvar eller åberopar någon med sadan upp

Har någon, utan alt vara förfallen till ^jnr enh^

pile! är sagt, genom åtgärd, varom dar

>

^^^.^gvart förfång, och

naiT skall bliva nian laga skal

f ?[.

därom, att till barans av-

underlåter han, efter att hava

underlåtenhet alt auvar-

värjande göra ('ad slHiligen k an he^a as d

ja rättsfel m böter eller fängelse i högst sex m

-mlikt la« eller författning

Om någon i skriftlig ntsag^

siunvete eller under

åtgärden

der cdlig förpliktelse ^-dl^r på

sanningen, domes,fängelse

sakran, lämnar osann uppo^jf , osann försöATan till bot

två år.

innebär fara i hevishänseende,

grovt, liH

i

pörsäkron fil'

i högst .s« månader elicv. om brottel^r^^^^^

forruk

Sker sådan gärning av

Tna-nadcr

böler eller fängelse i högst sex månader

11 §⬢

nnöift om vem nan ar

Lämnar någon i intyg "^I'^gSeteren""

u'^kun-iA^^-uli'^SSSr-bmes, om åtgärden

¬

background image

ms

1-J�2 . Kr roo

-.f

y

fiir o.-iunl i nlijgande tiil Lötcr CIUT fi iiii^clse i JI�<>KI

brotlL-l med Iidnsyn lill all det jiiiiefaUar missLnik av

>

eljest att anse som ^'rovl, skall dömas till fiingelsc i hö"st\v^^

Den som åberopar eller eljest begagnar osann urkund son

slyekcl, döjues, om ätgdrden innebär fara i bcvishänscendo r

' %

osann urkitnd eiiligi vad där sägs.

'

la

fj

12 S.

.MissJ.rubar någon j)ass, betyg eller dylik för viss man ut^tnUi

nom att giva sig eller ;mnan ut för honom oiler utlämimr hn,

saiitnda missbrubas, dier ntgivcr någon sanningslöst handiin" "

:uil modejst genomslag eller fotografering eller på annat dvl w T

tig bopm av ^ jss urkund, döines, om åtgörden innebär fara i

for ;7u,v.-bruA- au urkund till böter eller fängelse i bo-d IV oD

om lirotlct är grovt, till fiingelse i högst IvCi S r

^nanader

13 §.

fai^[ bevSi!

^fömckaiX

.Jllgärden innebä

'

bn..MX'�«� ?�l3t

innebär alt nå-

hc^'isfor'S'anskniDi

om det fu litor-

ansv.ir son lin

H) KAP.

Om brou mot allmän ordnia

-1 bjlksamlingcn.s fördiav V

i hög.sl fvra år och annan della^

pjn

toi iHiter Cllm- fungeLse i högd tva ån ^

dl anförare f<ir\ij)n]onrrif] f^'Kvndigdmls ])efallning, dömes anstiftf

^ ^

lib förenat

^''f

nan "u ''PPlopp, ansliflarn n 1

^^^å'JidigJicL var tillstädes cllev ep .r

m ( eU agove 1 f olksandimin.

^ll fängelse i högsl lio år oct

''n,hng,�~, io,,.havande lill hötcr oil er" fängelse i

^ilör allmän ordnins all effg

n«i..lll>,,lln,�~i�~ incldclnd iKdallnini; dli-r iidränä".

¬

background image

1962 . K. ,00

!

nå område som blivit för sådant ändamål fridlv<4t

L-i xipplorp föreligger, för ohörsamhet mot

fåimc sc i liögst sex månader.

oranmgsmaåfen tdl böter <

om

eller

4 §.

Om någon genom TäldshandUn» eller oljud eller pä annat dylikt sätt slör

eller söker hindra allman gudsljänst. annan allmän andaktsLing!" el

eller hegravning eller dylik akt, domstols förhandling eller anna n statlig el'

ler komirinnal förrättning eller ock allmän sammankomst för överläe«nin«

undervisning eller åhörande av föredrag, domes för sföronde eu f örr^fninö

eller (W alliuän .snnimanJcomsf till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §.

Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides

eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten upp­

manar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, sinkande av medbor­

gerlig slvvldighct eller ohörsamhet mot myndighet, domes för uppuigling

till böter"^ellcr fängelse i högst sex månader.

�r hrotlet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt

brolt eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år.

ö §⬢

Om någon bland allmänheten sprider falskt rykte eller annat osant på­

stående som är ägnat att framkalla fara för folkförsörjningen eller for al -

män ordning ocli" säkerhet, dömes för samhällsfarlig ryktesspridning till

böler eller fängelse i högst två år.

Skvnitur någon offentligen Sverige/flagp eller

hogiretsleckcn, dömes för siymfaixle av rikssymbol till boler eller fangets
i högst sex månader.

^ ^

Holar, förtalar

smädar n^on of en^^^^^^^

fängelse i

stamning eller trosbekännelse, domes

^

högst två ar eller, om brottet ar ringa, till böter.

Om någon offentligen

trosfrid

liär i rilcet verksamt trossamfund hålles

,

liil böter eller fängelse i högst sex månader.

H T ckvmfli'^en behandlar lik eller

Den som obehörigen f^vttar, skag

avlidens aska, öppnar grav

på gravvård, domes for brott m

grav eller annat de dödas vilor ,

^

månader.

yriflefrld till böter eller fängelse i högst

r-immn i skrift eller bild eUer

Såror någon lukt och

genom nit saluliålln. föreyosa

töter eller fängelse' S

eljest of-

lör sclmmfe <w lu kt och

'"""Ugon, pä allm�� ple« cHcr 1

Vad nu sagts ekall jänn-al

redlighet,

fem,Igen, .1 ord eller handling särar^^ ^

Den som bland barn

" jf^Sr^eljesI

»ter eller

Sitt innehåll kan verka IZZiTföv förledande av ungaom

ungas sedliga fostran, domes m

fängelse i högst sex månader.

r

j

¬

background image

IS §.

_

)

Ojn iiai;oii ^eiioin jiiisslianclcl, övej'aastr;5iigning, vanvård elf

(Ics iilsäller djur för otillbörligt lidande, dömes för djurplågeri

ler langeJse i iiögsi t va ar.

14 J;.

Anordnar någon för allmänbeten iivenlyrligL spel om pennin

jiiiigvärclc eller lilifiler någon sådant spel i lokal som han npn

inånluden, dömo.s för dobblcri till bölcr cller fängelse i högst sex-

Dellnger någon i dylikt spel som anordnats föi- allmänheten eller

rinn i lolnifvarllll allmänheten Imr tillträde, dömes för dobbleri-

1ö§. _

Don som på aiinuin plats, utom- eller inomhus, uppträder beru

koliolJialtiga dryekcr, så att del framgår av hans åtbörder eller

för fijUcrfiUl Jiöter, Jiögsl femhundra kronor.

Till böler som nu sagts dömes jämväl, om ruset orsakats av an"

koholludtiga drvcker.

; -

IG

Don som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, för olj '

män plals eller eljest offentligen beter sig på sätt som" ä r ägnat'

lorargelse bos allmänbclca, dömes för förargelscmickrinde beieen

ler, högst femhundj-a kronor.

17 KAP,

Om brott mot allmän verksamhet

ir-. ⬢

.

.

.

^

piior

'"cd vald eller hot om våld å innehavare ä

varmed ämhelsaiisvar är förenat, i denn

V P

I'onom I ill eller hindra Iionom från

man liii

d�mes för uähl eller hot m

^

l'i-ottcL är ringa, till bo

eri )cn .V!

Detsamma skall gälla, om någon säl

betsansvar V'!rVniuhete eller annan befattning, v ,

Vad nil

r

denne däri gjort eller underlåtit,

gälla lieralinhi" "inr-

varmed ämlielsansvar är förenat,.

d<alJ vara föreiTal

enligt Komingons förordnande sam.

⬢�

laiigeise 1 iiogst fyra år,

ad i ] och 2

-i i

paragrafer sägs fihf^^dla, om någon på sätt S(^

dar avsedd bchu[nin.4h ivo

""k.sJiavare vid förrättning.

Den som, in.,,,

,. , ,

4

alt sätta sig iiil molvö/^'^ danden som förut i detta kapifel

"laUarn eller eljest med våld söker hindra «.

¬

background image

an al

aöl,f

1962 , JT, TOO

laOtcn Clcr

5 §.

Förolämpar man någon, som atnjnler skydd enligt 1 §, i eller för lians

befattning, domes tor missfirmelse mot tjänsteman li\[ böter eller fäm-che

i liögst sex manader.

^

O §.

Om nägon bland allmänheten sprider falskt rykte eller annat osant på­

stående, ägnat att undergräva aktningen för myndighet eller annat organ

som äger besluta i allmänna angelägenheter, dönies for hel jagande nu mt/n-

dighct till böter eller fängelse i högst tvä är.

7 §.

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder imita eller an nan otillbörlig belö ­

ning för utövning av befattning, varmed ämbetsansvar är förenat, döracs för

hesiickning till böter eller fängelse i högst tvä år.

6 §.

Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utö\Tiing av röst­

rätt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess ul-

.»äm-- e ller eljest otillhörligen inverka pä omröstningen, dömes för otillbör-

fiqi^verkande vid rösining till böter eller fängelse i högst sex manader.

�r brottet gro^d, skall dömas till fängelse i högst fy ra ar. Vid bedömande

Imriuida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det orovats med väld
eller hot om våld eller innefattat missbruk av

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär

att i allmänt ärende rösta på visst satt eller

rödnmo till bölcr eller

ämbetsbrott, för tagande av oliUborhg forman v

9

fängelse i högst sex månader.

^ ^

Sölier någon obehörigen skaffa sig

dömcs^ för bro»

övning av Rösträtt i allmänt ärende skall 1 åhas num o -

mot r%thcmlighet till böter eller fängelse i ho,st

10 §⬢

.

rr... aM linn hos dom

oije.si vm lornor avgivit "7"» , 7.

pötcr eller langea-i: 1 1.^-

gärd, dömc.s för övergrepp 1

' ' .^n gärning, som »^dfor Manac.

detsamma skall gälla, oai man

' sädan gärning .angriper

skad.a cllcr olägeSliel,

?avgMl nlanS» "<>

"

del han avlagt vittnesmål eller 1 -

/Tyoiva såd an ulsag.i-

het eller för att hindra honom fran att av.

Om någon dflljer don som

undanröjer bevis om brottet f-^Kj;tiddande av brott

J

uppdagas eller beivras, domes

, , -..T ^nh^a att den andre var

langelse i högst tvu år.

shälig anlednm, an .,

Den som icke in^g men Imdo sa.»-

nedstigande led, den

lirotlslig, dömos till boler-

,

�~ j r.ält "l'S",°�~ LolWigc. den som pä

llidce! trolovad, syskon, skyh^-JTärenad med den

som i förslå svägcrlag ar W;" ^de tärl.äHanf �� «

�~f,

grund ,av .a doption står

ansvar cnligl denna p

i nr eller fosterbarn må ej

,-r,ni<iG'2,^f

4S0�<J26'00I9. Sven sk föTfadmngs^om i

i I,

.1; i :

111

¬

background image

1�62 . Nr 700

i:.;

12 g,

HiiilptT Hi nn dfii, som år

häktad eller anluillen eller eli^t -

nnnal 'in sj nkvärd filor värd enligt harnavardslagcn eller lagen

iad-^väi-d Itorövad Inliclcn, alt komina los eller främjar inan, eftc?2^^^-

avvikit, hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sudan�

dönies för [rämjamlc cw flijld till böter eller fängelse i högst två är

13 g.

Den som brvtcr mot förbud att sälja eller skingra gods eller att uW

annans gods, nibhar gods som blivit salt i kvarstad, utmätt eller beslå?

gol, skadar eller borllagor myndighets anslag eller försegling eller e £

otovJigen ögpnar vad myndighet lilislulit eller ock överträder annat ddit

lU' myndighet mcfklclat förhud, dömes för öocrmklelsc av myndighets h\

til] hutcr eller fängelse i högst ett är.

\'ägrar nägon inträde som fönätlnlngsimin äger fordra, dömes f örbi#

rande av förrdllning till böter.

Id g.

Om nägon obe.liörigen utövar vad som hör till befattning, varmed ämbels-

ansvar är förenat, dömes för ohchöruj ijänsieatövning till böter elle r fäag.

else i högst sex m änadcr.

�r l)rollcl med hänsyn till att gärningsmannen ville skaffa sig o behötj?

vinning eller eljest all anse som grovt, skall dömas till fängcfsc i hö«5i

ivra är,

15 §.

Den som, utan alt fall lir för handen som i 14 g sägs, obcliörigen givä

sig uL f ör alt inncliava där avsedd befallning, dömes för föregivande auuä-

man .^U illning till hölcr eller fängelse i liögst sex månader. Delsainnia skdl

gälla, om någon obchörigcn bär uniform, märke eller annat tjäiistctecM

som giver honom .sken av att tillhöra krigsmakten eller annan kår i dd

allmannas tjänst eller kär, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eikr

allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Om någon obehörigcn giver sig ut ioi* ad vokat, dömes för förcgiv(indei\^

fiiannmg .vd.vom adv okal till hötcr,

IG ^

Imr försök eller förberedelse till väkf cllcr hot mot tjänsteman dömes t�

^

stadgas, såframt ej ]>rottet, om det fullbordad

m-

I-inga. For försök fill främiande av fly |

⬢mne.s ock til] ansvar enligt vad i 23 kap. sägs.

18 KA P.

...I

.-.11?

⬢it

Om bögmålshrott

animn medio^^mcbär förgripelse niot Korum^ ⬢

om .l ^ kotiungahusel eller mot regent .som ar salt i Koni"i.

¬

background image

1982 . Sr TCO

,,33

ställe,

dömas till fängelse i högst fvra år nm � v,, tw

iängelse i högst sex mänader och i högst sex år, om å SetlS kTu Blia

längelse i mer an sex månader men högst fyra år,

3 §

Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller

medborgares frihet, siunlar eller anför väpnat manskap eller håller det sani-

lat eller förser manskap med vapen, amnmnition eller annan dylik utrust­

ning eller övar det i vapens bruk, domes för väpnat hot mot laglig ordnmq

till fängelse, Lägst sex och högst tio år.

4 g.

Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara

avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål

för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som

militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd för­

stärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock for sådan sammanslutning

tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upp­

låter lolcal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med pen­

ningar eller på annat sätt, domes för olovlig kårverksamhet till hölcr eller

fängelse i högst två år.

5 §

Ucn som övar olaga Ivång eller olaga'hol med uppsSl att påverka den all­

männa åsiktsbiklntagen eller inkräkta på hand ingstriheten la��

orgamsation eller yrkes- eller näringssanimanslulmng

fg 8��"" f ^

yitraiido-, lörsamlings- eller forenlngsfriheten i fara, domes for irolt mot
medborgerlig frihet till fängelse i högst sex ar.

Om någon genom stympning eller

gör sig oduglig till tjänstgöring, som

föregiva sjukdom eller

makten eller eljest för rikets forsvar, e

g

, tiänstgöringsskyldighet,

tnedelst annat vilseledande

^^01",

s-Sif�

-

s-' »⬢'

För försök, förberedelse ⬢^''^^iraSja'rfS'btott, så ock för försök

laglig ordning, för

srikande av törsvarsplikt domes

till brott mot medborgerlig frihet ell

ansvar enligt vad t 23 kap, stadgas.^ ^

Gärning som avses i

''g''[|;å"ej'uto

äkiagaXred :Lr

Om brott

19 KAP.

mot rikets Bäkcrhet

1 §.

iroil med våldsamma eller

del därav ska'l'

främmande

Den som. med uppsåt f«�

I

I

¬

background image

19(52 ⬢ Xr 700

lunda lOsrvrkj.s, i'tnTliigcr luindliaq som mncbäi- fara för iipijs-UMv f

li-^ando, (iöinos föi' högldrntdcri liil fängelse i tio år eller på Jivstii n

råran var ringa, i Higst fyra oeli iiögsl Uo år.

^ ^'kr, o,i,

Om någon, med upiisul all fdgard cllej' l)es]ul av Konungen ri

eller liögsla domarnmkleii skali med idiundskl hisiånd iVamlvi»"

iiiiulras,"⬢förelager handling som innelåir fara därför, dömos ocl: föf m,?''

råderi,

Den som med våldsamma medel eller iilländskt hisiånd frainkaif -F

för att riket skal! invecklas i krig eller andra fienfUgheter, dönics^oin'],

är högförräderi, för Icrig.'inn.sliflau fill fiingelse, lägk fvu och hö^sl -ip /'

O

O

Om den, som lail i iijipdrag all för rlkcl förlmndla med främnvmde nnir

eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder häm

mande makts inlrcsse, inisshnikar heliörigho.t at I "fö re tråd a riket eller diesi

sin förlroondeställning och därigenom orsakar riket a\-sevärt nicu doLs

lor froloshcl ind förhandling med frdmuKinde ninhd lill fängelse nå viss tid

lägst två och högst tio år, ciler på livstid.

§⬢

Svensk medborgare, _som^ nian lilislåiid av Komingea eller den han be-

inyndigat later bruka sig såsom ouiljiul för främmande makt i dinloinatist

angolagcnhct smn rör riket, så ocl: envar, som i föregiven egenskap av b e­

hörigt ombud ndålcr^ sig i underliandling om sådan angelägenhet med nä -

gon som ioretråder främmande makts intresse, domes för cgenmäklighd

i>u förhandling med främmnnilc makf fill fängelse i liögsl två år eller, m n

nkel var i krig, högst fyra år.

nkcls självhesläinnjngsräll eller dess fredliga för-

rlinr"'

'-T '^oakt, dönies til] fängelse, lägst ett och högst sex år,

eller'pTlivthd^ "'' ^

]iå viss tid, lägst fyra och högst iio ar.

'dm(TMr^T>oinr!f^ "ppsåt alt gå främmande makt tilllmnda, ohehörigen an-

w'nen VmlM

eljest röjer uppgift rörande försvarsverk

för fräinin-vnrio^

förhållande i uvrigi, vars uppenbarande

sorjnhu'-cn' vid i r^

m.cdhöra men för rikels försvar eller för folkfor-

eller eru>sl för riW-u m V

iitomorrientliga förhållanden

l-ör -s/domrf 1 U

uid'k'ften ä^- riktig eller ej,

iippit som m

fJ^ntsamma skall gälla, om någoimiifd

Iccknin'" eller amvd ' ⬢

ffamsläller eller lager hofaltning med ak""-

^

som immfatlar sädan uppgift.

honom-

⬢j-p

^

Ikng sVm^

som rör förhållande av hemlig natnr,^

ohehärig hcfatinPng med hfmr '

'"f^niniande makt lilllKinda, doinc^

^kler. mn rikol (U H-r ! /-Tf

^'"cr fängelse

IT id l })oler eller fängelse i högst fvni ai-

^ 1

¬

background image

1962 . Nr 700

1865

Vä ar.

8 §

om någ()n bUmd allmänheten spridei- eller till främmande makt framför

eller later framkomma falskt rykle eller annat osant påstående som är ä'^-

nat alt framkalla fara for rikets säkerhet, domes för rijldcs^ipridninq fid

fara för rikels säkerhet till böter eller fängelse i högst tvä är ,

9 §.

Den som, med uppsåt alt gå främmande makt tillhanda, här i riket be­

driver verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller and­

ra förhållanden, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan med-

⬢»

i' i*- 4^

1-, ⬢»", <- »

i

A VT^

r«l-i j-»4-

rxll *» T» T» -I

⬢⬢itT

ellci

q n/in

lUl UUL^I

1 iiu^ou L>a ai.

'För olovlig underrättelseverksamhet skall ock dömas, om någon, med

upp så I att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med

användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffan­

de av uppgifter om annans personliga förhållande eller till dylik verksam-

liet lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig.

10 S

Skymfar nägon offentligen främmande makts

eller

nat dess höghetstecken, domes för skumjande av utländsk nkssijmbol

böter eller fängelse i högst sex månader.

>iui Jiu sagL^,

. i�~7.,p söm innchaves av dess representa-

kes genom alt någon gor

där finnes,

tion eller gör skada dara eller a ^

12 §⬢ �~ .

vöm-ar folk till bäm-

Om någon ulan

li^stand ^

folk a tt olov-

m��,Io Krigstjnnrt

lär-nod

tjänst dön«s for

'

hgcn l^cgiva sig ur riket foi

månader eller, om

ning till böter eller fängelse i

o-

till fängelse i högst två år.

n^ndlar i dess intresse

Den som nv främmande

mottager penningar cllei

,�~g^p.\vcrka den

dömes för lagande

dande av skrifter eller

eller yttre styrelse, dome

skicket eller om -åtgärder i ii -

^ l^ögst tva ar.

nn nf/fiadsA-Mindersfod lilJ

^

, ,, = trolöshet %nd

.Tän fttrsotr, fSräerodefso

befattning med iiemhg

I A

¬

background image

lacC

I0C2 - Xr 700

£:;is. Sfäsniii siänifilin^^ lill iui^'fOrriidcri skal] i\\o,n an.ses -lU

(k-he iiu'd fräininnndi- mnkl for all förljorcda, möiIk;rf;w-o ^ii

i fo fh:

Så,l;�~.l l.rott I.1� förSv as,

J'-»aOia ellw undorläj"-

1)011 som iiridcrlalcr all avsIOja Iiöj^-fdnaulen, Irolösliel v" T r-

med fniminando iiudcl, snumeri ollar crrovl snioriprl ar

'''''läariHi.v

cliji vad i 23 la,,,. säv�~V,cI, skall (ill's,"KlanSvS IZ'l If

»S

icke insett inen liorl inse att brottet va.r å förde.

^

"»i har,

L">

Olo\]i;.f nndcrriillelso'ci'lc snnihcl, slivjT>f*inde "⬢i\' utl-Sn it -i

ler iilovlig värvniiiv ellc- fiir.sök, rSrl,orcc]cisc. eller sl-ii7�~ in« !'! i®-��.''»! <1-

<lorrM,,ds.,n-..rk.,,,.,.,.e(

ej ,,,.^ K-"'-"«ens fö^or�

. .éiKk r;fi,u

lill aän,i.,g ,s<�~�~ �~�~ saels dfiv ,m,i.7dke, h I slV'sveller stän,,,Ii..

eJ l.Hle,. 3I�~I�~S av 3kl4,re .da"'a;i1-;;^i;;;:,:e;f ^ ^ ^>;.;;,sa,,^

20 KAP.

Om änjbclsljrf:,fr.

^ t ⬢

^ ^

lian olillliörli" belönit?