SFS 2016:540 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2016:540 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
160540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels att 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

11 kap.

2 §

3

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-

lisman har enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör
och vidta andra utredningsåtgärder med anledning av brott som avses i 1 §
innan förundersökningen har hunnit inledas.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Kust-
bevakningen med anledning av brott som avses i 1 §.

�&tgärder som avses i första och andra stycket ska skyndsamt anmälas till

den som har rätt att leda förundersökningen.

2 a §

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en

polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfäl-
ligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska
höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska

23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Lagen omtryckt 1983:463.

3 Senaste lydelse 2001:1294.

SFS 2016:540

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.