SFS 2017:724 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

170724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

3

Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10,

10 a eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller den
myndighet som regeringen bestämmer besluta om

1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en

tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307.

2 Lagen omtryckt 1983:463.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3 Senaste lydelse 2013:327 (jfr 2013:542).

SFS 2017:724

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.