SFS 2018:790 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

SFS2018-790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
10 §
3 I avgiftsärenden hos Kustbevakningen är fartygets befälhavare

behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt

25 § förvaltningslagen (2017:900). Befälhavaren är på motsvarande sätt

behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut

enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3

Senaste lydelse 1988:437.

SFS 2018:790

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.