SFS 2018:1860 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2018:1860 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS2018-1860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg2 ska ha följande lydelse.

7 kap.
6 §
3 Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10,
10 a, 11 eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller
den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från

en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2 Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3 Senaste lydelse 2017:724 (jfr 2017:1243).

SFS

2018:1860

Publicerad
den

29 november 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.