SFS 1994:1022 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1994:1022 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
SFS 1994_1022 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1022

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 8 § lagen (1980:424)2 om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg skall ha följande lydelse.

10 kap.

8 §3 Mål om ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning
för åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggs av tingsrätt som är
behörig domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1, 2 och 5 §§
sjölagen (1994:1009).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

1

Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

3

Senaste lydelse 1985:217.

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

2136

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.